Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 785-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на село Лозен

 

В ОИК Столична община е постъпил сигнал  по имейла на ОИК-СО с  вх. № 550/11.10.2019 г., от Евгения Бисерова Алексиева - упълномощен представител на Местна коалиция ГЕРБ(СДС), относно поставени в нарушение на Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община на нерегламентирани места в село Лозен, район Панчарево, свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към сигнала са приложени четири броя снимки на плакати на независим кандидат за кмет на район Панчарево г-н Николай Гюров на улични стълбове в село Лозен, на кръстовището на ул. Съединение и ул. Пролетна, ул. Съединение и ул. Пролетна и на кръстовището на ул. Половраг и ул. Блазна. От снимковия материал се установява нерегламентираното поставяне на п.  Съгласно Изборния кодекс и практиката на АССГ – в Решение 5887/11.10.2019 год. По адм.д.№ 11366/2019 год. е посочено, че „Никъде в ИК не е разписано нормативно задължение на ОИК да прави проверки на място /за каквито принципно се съставят констативни протоколи от лица, натоварени нормативно с тези правомощия-в случая такива лица няма определени нормативно/ относно изложеното в жалбите за незаконна агитационна дейност, респ. да прави оглед на конкретните места, за които се твърди наличието на незаконно поставяне на агитационни материали. Липсата на нормативно задължение на ОИК за проверки на място е оправдано с оглед бързия характер на производствата по ИК.“.  

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

УКАЗВА на кмета на район Панчарево да премахне агитационните материали на посочените в мотивната част от решението нерегламентирани места в село Лозен.

Препис от решението да се изпрати на кмета на с. Лозен за изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения