Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1250-МИ
Столична, 01.03.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

           На 27.02.2023 г. в ОИК – Столична община е постъпило писмо от КПКОНПИ, подписано от председателя й (изх. № ЦУ-01-7379#56/23.02.2023 г.), заведено в деловодния дневник на ОИК с вх.№ 1985/27.02.2023г. г. С писмото се уведомява Председателя на ОИК-Столична община, че с Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. на ВАС, VI-то отделение е оставено в сила Решение № 835 от 15.02.2022 г. на Административен съд-София-град, постановено по адм. дело № 9300/2021 г., 48 състав, с което е потвърдено Решение № РС-7379-21-066 от 18.08.2021 г. на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Росина Георгиева Станиславова – кмет на район „Красно село“, Столична община. В писмото е посочено, че Решението на КПКОНПИ е влязло в законна сила на 21.02.2023 г. Към писмото са приложени копия от Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. на ВАС, VI-то отделение и Решение № 835 от 15.02.2022 г. на Административен съд-София-град, постановено по адм. дело № 9300/2021 г., 48 състав.

На 22.02.2023 г. на електронната поща на ОИК-Столична община е постъпило писмо от г-жа Росина Георгиева Станиславова, което е заведено в деловодния дневник с вх. № 1984/22.02.2023 г. В писмото си г-жа  Росина Станиславова уведомява комисията, че е подала молба за „издаване на допълнително решение, респективно допълване на постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и произнасяне по конкретно изложени аргументи, доводи и съображения.“. Моли комисията да вземе предвид, че подадената от г-жа Станиславова молба представлява правна пречка за провеждане на предвидените процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК.

Към писмото в имейла са приложени и изпратени копия на Молба от същата до Върховен административен съд с вх.№ 2849/22.02.2023 г. и Молба без входящ номер, но с печат на Върховен административен съд, върху който е посочена дата 11.11.2022 г.

На 01.03.2023г. г-жа Росина Станиславова предостави писмо,  което е заведено в деловодния дневник с вх. № 1986/01.03.2023 г.. В писмото си г-жа  Росина Станиславова уведомява комисията, че е подала молба за „издаване на допълнително решение, респективно допълване на постановеното Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение на на ВАС – поради липса на обсъждане, съобразяване и произнасяне по конкретно изложени аргументи, доводи и съображения.“, молби до СРС и АССГ и искови молби до СРС и АССГ. Към писмото са приложени и посочените молби, както следва: Молба с вх. № 8691/01.03.2023г на АССГ; Молба с вх. № 29001375/01.03.2023 г. га СРС; Искова молба с вх. № 58041/01.03.2023 г. на СРС и Искова молба с вх.№ 8692/01.03.2023 г. на АССГ.

След като се запозна с постъпилите в комисията писма и приложените към тях документи (в това число и удостоверителни такива), ОИК – Столична община, намира следното:

С решение № РС-7379-21-066 от 18.08.2021 г. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, е установен конфликт на интереси по отношение на Росина Георгиева Станиславова, наложена е глоба в размер на 5000 лева и е отнета в полза на Столична община сума от 121.59 лева, представляваща дневно възнаграждение за дата 29.05.2020 г., на която е осъществявано деянието, породило конфликт на интереси.

С Решение № 835 от 15.02.2022 г., Административен съд – София град е отхвърлил жалбата на Росина Георгиева Станиславова срещу горепосоченото решение на КПКОНПИ. С Решение № 1921 от 21.02.2023 г. по адм. дело № 4812/2022 г. VI-то отделение на ВАС, съдът е постановил, че оставя в сила Решение № 835 от 15.02.2022 г.  по адм. д. № 9300/2021 г. на Административен съд-София град, 48 състав, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОИК – Столична община приема, че при изпълнение на своите правомощия общинските избирателни комисии действат изцяло в условия на обвързана компетентност, освен в случаите, в които им е предоставена оперативна самостоятелност, които изрично са уредени в Изборния кодекс. Постановеното от КПКОНПИ влязло в сила решение не попада в изключенията на ИК, липсва правомощие на ОИК, разписано в ИК за произнасяне в рамките на процедури по чл. 42, ал. 4 от АПК (посочената разпоредба е отменена - Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.). Предвид това, ОИК – Столична община приема писмото на г-жа Станиславова, ведно с приложените молби, единствено за сведение, като същите счита за неотносими към процедурата разписана в чл.42 ал.1, т.11, ал. 2 и 4 от ЗМСМА. За пълнота ОИК съобразява, че дори и да бъде допълнено решението на ВАС, с което е оставено в сила решението на АССГ, то е процесуално недопустимо произнасянето на ВАС да бъде в различен смисъл, от вече постановения от същия съд окончателен съдебен акт – решение.  

Съгласно чл.80, ал.1 от ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване на длъжност, освен когато в КРБ е предвидено друго.

Съгласно чл.42, ал.2 от ЗМСМА и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК – т.3.1, буква „м“, обстоятелствата по ал.1 се установяват със съответните документи, издадени от компетентните органи.

Комисията констатира, че удостовереното в писмото на КПКОНПИ и приложените към писмото решения, отговарят на изискванията на чл. 42, ал.1, т.11 от ЗМСМА и Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК. Решението на КПКОНПИ, с което се установява конфликт на интереси, е влязло в сила на 21.02.2023г..

Съгласно чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс, жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

С оглед гореизложеното и  след обсъждане и разглеждане на получените документи и при така изяснената фактическа обстановка, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 30 от Изборния кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.11  и ал. 4 от ЗМСМА, чл.42, ал.5 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Столична община

                                                                        РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Росина Георгиева Станиславова - кмет на район „Красно село“, избрана с Решение № 1202/04.11.2019 г. на ОИК-Столична община.

ОБЕЗСИЛВА издаденото от ОИК- Столична община Удостоверение на Росина Георгиева Станиславова с пореден номер 5/04.11.2019г.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване в 7-дневен срок  по реда на чл.459 от Изборния кодекс пред  Административен съд-София-град.

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 01.03.2023 в 19:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1251-МИ / 19.05.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

 • № 1250-МИ / 01.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения