19.05.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 11.00 ч. на 19.05.2023 г.

27.02.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 18.00 ч. на 01.03.2023 г. , в зала 5, ет. 5 на ул. Московска 33

01.09.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 15.00 ч. на 03.09.2021 г.

10.08.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 08.08.2021 г.

08.08.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 11.08.2021 г.

27.05.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 31.05.2021 г.

10.05.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 12.05.2021 г.

23.04.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 28.04.2021 г.

19.04.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 12.00 ч. на 21.04.2021 г.

14.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.00 ч. на 18.02.2020 г.

29.01.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 13.00 ч. на 31.01.2020 г.

16.01.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.30 ч. на 20.01.2020 г.

11.12.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 12.30 ч. на 13.12.2019 г.

01.11.2019

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 02.11.2019 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ

21.10.2019

График за предаване на изборни книжа и материали на 26.10.2019 г. за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове по райони

График за предаване на изборни книжа и материали на 26.10.2019 г. за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове по райони:

Средец

Красно село

Възраждане

Оборище

Сердика

Подуяне

Слатина

Изгрев

Лозенец

Триадица

Красна поляна

Илинден

Надежда

Искър

Студентски

Младост

Витоша

Овча купел

Люлин

Връбница

Нови Искър

Кремиковци

Панчарево

Банкя

 

 

15.10.2019

Приложение за проверка на протоколи на СИК

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

ОИК-Столична разработи и прие "Приложение за проверка на протоколи на СИК" в EXCEL формат. Приложението може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите  и дали КОНТРОЛИТЕ  са сработили (останали неудовлетворени контроли). 

Приложение за проверка на протоколи на СИК   

15.10.2019

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА КМЕТ НА РАЙОН:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА КМЕТ НА КМЕТСТВО:

14.10.2019

Застъпници на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица.

Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа.

Образец на електронния носител е приложен тук.

14.10.2019

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

таблица-представители

 

14.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 14.10.2019 г.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 11.10.2019 г.

10.10.2019

График за обучение на членовете на секционни избирателни комисии/СИК/

Дата/час за обучение Административен район/място на обучение Обучители
21.10.2019 г./18.00ч. СРЕДЕЦ
ФНТС в България
ул.„Г.С.Раковски" № 108, ет.2, зала 4
 
Мария Георгиева
Красимира Шабанова
20.10.2019г.-две групи
14.00-16.00 часа
16.00-18.00часа
КРАСНО СЕЛО
ОКИ Красно село
Таня Дишлиева,
Антонета Крумова,
Борис Ефтимов
Бригита Костова-Атанасова
 
21.10.2019г ./18:00ч. ВЪЗРАЖДАНЕ
Зала НОИ
Бул.“Ал.Стамболийски“№ 62
Валери Якимов,
Илия Илиев
 
22.10.2019 г./18:30ч. ОБОРИЩЕ
Дом на културата“Средец“
Ул.“Кракра“ № 2А
Георги Димитров,
Величка Грънчарова
 
22.10.2019 г./18:00ч СЕРДИКА
Синдикален дом на културата на транспортните работници в България- клон София, бул."Кн.Мария Луиза"№106
Надя Ангелова,
Владимир Иванов,
Даниела Цекова
 
22.10.2019 г./18:30ч. ПОДУЯНЕ
49 СОУ „Бенито Хуарес", Актова зала
ул."Константин Фотинов" №4
Силвия Качулкова, Илия Илиев, Васил Кацов
23.10.2019 г./18:30ч. СЛАТИНА
Зала Универсиада
Мария Георгиева
22.10.2019 г./18:00ч. ИЗГРЕВ
Зала -  ул. А.Чехов 16а, ет.2
Полина Витанова
Снежана Кондева
Михаела Димитрова-Влавиану    
 
22.10.2019 г./18:30ч. ЛОЗЕНЕЦ
Аула Максима, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1 
Метин Сюлейман,
Стоян Кожухаров
21.10.2019 г./18:00ч. ТРИАДИЦА
НДК, зала 3, ет. 7
Надя Ангелова,
Роман Дражев,
Ивелина Виденова
 
16.10.2019г./ 18:00ч.
1-35 СИК
17.10.2019г./ 18:00ч.
36-77 СИК
КРАСНА ПОЛЯНА
123 СОУ „Ст. Стамболов“
Виолета Темелкова,
Огнян Кронев
21.10.2019г./18:00ч ИЛИНДЕН
ПГТЕ „Хенри Форд"
Виолета Темелкова,
Огнян Кронев
21.10.2019г-18.00 часа-
1-36 СИК
 
22-10-2019г- 18.00 часа
37-71 СИК
НАДЕЖДА
153 ПГ „Неофит Рилски"
Христианна Василева,
Диан Асенов
22.10.2019г./18:00 часа ИСКЪР
Дом на културата „Искър",
бул. „Кръстю Пастухов"№23
Борка Паракозова
Евгений Пепелянков
 
17.10.2019г, 18.10.2019г, 21.10.2019г, 22.10.2019г
18.00 часа
МЛАДОСТ
144 СОУ
Живка Котева,
Борис Ефтимов,
Даниел Стоянов
23.10.2019г./18.30ч. СТУДЕНТСКИ
МГУ
Надя Ангелова,
Метин Сюлейман
19.10.2019г./9.30ч.-
1-36 СИК
 
19.10.2019г./12.30ч.
37-73 СИК
ВИТОША
ОКИ-Красно село
Стоян Кожухаров,
Таня Дишлиева
22.10.2019г./18:30ч. ОВЧА КУПЕЛ
88 СОУ
Христианна Василева, Венцеслав Йотов
16.10.2019г./17:30ч.
1-40 СИК- 90СОУ,
 
17.10.2019г./ 17:30ч
41-68СИК- 79СОУ,
 
21.10.2019./ 17:30ч
69-97-СИК
79СОУ,
 
22.10.2019г./ 17:30ч
 8-132-
90СОУ
ЛЮЛИН
 
Соня Василева ,
Силвия Качулкова
23.10.2019г./18:00 ч, ВРЪБНИЦА
74 СУ „Гоце Делчев“, ет. 2, актова зала
Валери Якимов
Мариника Якова
21.10.2019г./18:30ч. НОВИ ИСКЪР
Читалище“Христо Ботев“
Силвия Качулкова,
Васил Кацов
 
22.10.2019г./18:30ч. КРЕМИКОВЦИ
Дом на Културата, гр. Бухово
Виолета Темелкова,
 
23.10.2019г./17:00ч. ПАНЧАРЕВО
Салон на Читалище -с.Панчарево
Виолета Темелкова,
Дарина Пачева
Бригита Костова-Атанасова
 
23.10.2019г./18:00ч.
 
БАНКЯ
Актова зала на 78 СОУ
Жана Иванова,
Силвия Качулкова,
Васил Кацов
09.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 09.10.2019 г.

09.10.2019

Презентация

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/, 

ОИК-Столична,  разработи и прие обучителен материал по прилагане на Изборния кодекс, в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., за секционните избирателни комисии. Презентацията може да изтеглите/отворите  от тук 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

07.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 07.10.2019 г.

03.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.00 ч. на 04.10.2019 г.

02.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 02.10.2019 г.

01.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 01.10.2019 г.

29.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 30.09.2019 г.

28.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 18.00 ч. на 29.09.2019 г.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 27.09.2019 г.

26.09.2019

Поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в Столична община, в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Пореден номер в бюлетините Местна коалиция/Независим кандидат
67 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ)
68 Местна коалиция ГЕРБ /СДС/
69 НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ)
70 БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ – независим кандидат за кмет на Столична община
71 БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ – независим кандидат за общински съветник
72 ГЕРГИН АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ – независим кандидат за общински съветник
73 ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ – независим кандидат за кмет на кметство с. Житен
74 ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ – независим кандидат за кмет на район Банкя
75 МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА – независим кандидат за кмет на Столична община
76 САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ – независим кандидат за кмет на кметство с. Бистрица
77 СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Доброславци
78 ЕЛЕОНОРА МИТКОВА АНГЕЛОВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Яна
79 ЕВЕЛИНА ЛАТИЯН ЯНКОВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Иваняне
80 ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ – независим кандидат за кмет на кметство с. Мрамор
81 РОСИЦА СТОЯНЧОВА СТОЯНЧОВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Горни Богров
82 ГЕОРГИ МИЛАНОВ МИЛАНОВ – независим кандидат за кмет на район Красна поляна
83 РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ – независим кандидат за кмет на Столична община
84 ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЗДРАВКОВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Владая
85 ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ – независим кандидат за кмет на район Оборище
86 РУМЯНА СТОЯНЧОВА РАДЕВА – независим кандидат за кмет на кметство с. Долни Богров
87 СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ – независим кандидат за кмет на район Младост
88 ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА – независим кандидат за кмет на кметство гр. Бухово
89 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ – независим кандидат за кмет на район Панчарево
90 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА – независим кандидат за кмет на район Кремиковци
91 КРАСИМИР СТАНЧЕВ ГЬОРЕВ – независим кандидат за кмет на кметство с. Кокаляне
92 ДИМИТЪР БЛАГОЕВ АСЕНОВ – независим кандидат за кмет на кметство с. Волуяк
93 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН – независим кандидат за общински съветник
94 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ – независим кандидат за кмет на район Витоша
24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) ще проведе на 25.09.2019 г. от 16.30 часа, в сградата на Столична община, гр. София, ул. Московска № 33, зала 1, ет. 2 жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по БНТ-2 и Радио София, на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

21.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 22.09.2019 г.

19.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 19.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за  участие в изборите за общински съветници и за кметове е 17 септември 2019 г.,  09:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019 г., 17:00 ч..

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

16.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL - изтеглете от тук

kand_listi-OIK+2246.xls

15.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 16.09.2019 г.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 14.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 12.09.2019 г.

11.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
11.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Указания за ОИК

09.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 10.09.2019 г.

06.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 11.00 ч. на 07.09.2019 г.

05.09.2019

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 05 септември 2019 г.,13:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация  е 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2016 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1251-МИ / 19.05.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

 • № 1250-МИ / 01.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения