01.09.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 15.00 ч. на 03.09.2021 г.

10.08.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 08.08.2021 г.

08.08.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 11.08.2021 г.

27.05.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 31.05.2021 г.

10.05.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 12.05.2021 г.

23.04.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 10.00 ч. на 28.04.2021 г.

19.04.2021

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 12.00 ч. на 21.04.2021 г.

14.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.00 ч. на 18.02.2020 г.

29.01.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 13.00 ч. на 31.01.2020 г.

16.01.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.30 ч. на 20.01.2020 г.

11.12.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 12.30 ч. на 13.12.2019 г.

01.11.2019

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 02.11.2019 Г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО РАЙОНИ

21.10.2019

График за предаване на изборни книжа и материали на 26.10.2019 г. за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове по райони

График за предаване на изборни книжа и материали на 26.10.2019 г. за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове по райони:

Средец

Красно село

Възраждане

Оборище

Сердика

Подуяне

Слатина

Изгрев

Лозенец

Триадица

Красна поляна

Илинден

Надежда

Искър

Студентски

Младост

Витоша

Овча купел

Люлин

Връбница

Нови Искър

Кремиковци

Панчарево

Банкя

 

 

15.10.2019

Приложение за проверка на протоколи на СИК

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

ОИК-Столична разработи и прие "Приложение за проверка на протоколи на СИК" в EXCEL формат. Приложението може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите  и дали КОНТРОЛИТЕ  са сработили (останали неудовлетворени контроли). 

Приложение за проверка на протоколи на СИК   

15.10.2019

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА КМЕТ НА РАЙОН:

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА КМЕТ НА КМЕТСТВО:

14.10.2019

Застъпници на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица.

Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа.

Образец на електронния носител е приложен тук.

14.10.2019

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

таблица-представители

 

14.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 14.10.2019 г.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 11.10.2019 г.

10.10.2019

График за обучение на членовете на секционни избирателни комисии/СИК/

Дата/час за обучение Административен район/място на обучение Обучители
21.10.2019 г./18.00ч. СРЕДЕЦ
ФНТС в България
ул.„Г.С.Раковски" № 108, ет.2, зала 4
 
Мария Георгиева
Красимира Шабанова
20.10.2019г.-две групи
14.00-16.00 часа
16.00-18.00часа
КРАСНО СЕЛО
ОКИ Красно село
Таня Дишлиева,
Антонета Крумова,
Борис Ефтимов
Бригита Костова-Атанасова
 
21.10.2019г ./18:00ч. ВЪЗРАЖДАНЕ
Зала НОИ
Бул.“Ал.Стамболийски“№ 62
Валери Якимов,
Илия Илиев
 
22.10.2019 г./18:30ч. ОБОРИЩЕ
Дом на културата“Средец“
Ул.“Кракра“ № 2А
Георги Димитров,
Величка Грънчарова
 
22.10.2019 г./18:00ч СЕРДИКА
Синдикален дом на културата на транспортните работници в България- клон София, бул."Кн.Мария Луиза"№106
Надя Ангелова,
Владимир Иванов,
Даниела Цекова
 
22.10.2019 г./18:30ч. ПОДУЯНЕ
49 СОУ „Бенито Хуарес", Актова зала
ул."Константин Фотинов" №4
Силвия Качулкова, Илия Илиев, Васил Кацов
23.10.2019 г./18:30ч. СЛАТИНА
Зала Универсиада
Мария Георгиева
22.10.2019 г./18:00ч. ИЗГРЕВ
Зала -  ул. А.Чехов 16а, ет.2
Полина Витанова
Снежана Кондева
Михаела Димитрова-Влавиану    
 
22.10.2019 г./18:30ч. ЛОЗЕНЕЦ
Аула Максима, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1 
Метин Сюлейман,
Стоян Кожухаров
21.10.2019 г./18:00ч. ТРИАДИЦА
НДК, зала 3, ет. 7
Надя Ангелова,
Роман Дражев,
Ивелина Виденова
 
16.10.2019г./ 18:00ч.
1-35 СИК
17.10.2019г./ 18:00ч.
36-77 СИК
КРАСНА ПОЛЯНА
123 СОУ „Ст. Стамболов“
Виолета Темелкова,
Огнян Кронев
21.10.2019г./18:00ч ИЛИНДЕН
ПГТЕ „Хенри Форд"
Виолета Темелкова,
Огнян Кронев
21.10.2019г-18.00 часа-
1-36 СИК
 
22-10-2019г- 18.00 часа
37-71 СИК
НАДЕЖДА
153 ПГ „Неофит Рилски"
Христианна Василева,
Диан Асенов
22.10.2019г./18:00 часа ИСКЪР
Дом на културата „Искър",
бул. „Кръстю Пастухов"№23
Борка Паракозова
Евгений Пепелянков
 
17.10.2019г, 18.10.2019г, 21.10.2019г, 22.10.2019г
18.00 часа
МЛАДОСТ
144 СОУ
Живка Котева,
Борис Ефтимов,
Даниел Стоянов
23.10.2019г./18.30ч. СТУДЕНТСКИ
МГУ
Надя Ангелова,
Метин Сюлейман
19.10.2019г./9.30ч.-
1-36 СИК
 
19.10.2019г./12.30ч.
37-73 СИК
ВИТОША
ОКИ-Красно село
Стоян Кожухаров,
Таня Дишлиева
22.10.2019г./18:30ч. ОВЧА КУПЕЛ
88 СОУ
Христианна Василева, Венцеслав Йотов
16.10.2019г./17:30ч.
1-40 СИК- 90СОУ,
 
17.10.2019г./ 17:30ч
41-68СИК- 79СОУ,
 
21.10.2019./ 17:30ч
69-97-СИК
79СОУ,
 
22.10.2019г./ 17:30ч
 8-132-
90СОУ
ЛЮЛИН
 
Соня Василева ,
Силвия Качулкова
23.10.2019г./18:00 ч, ВРЪБНИЦА
74 СУ „Гоце Делчев“, ет. 2, актова зала
Валери Якимов
Мариника Якова
21.10.2019г./18:30ч. НОВИ ИСКЪР
Читалище“Христо Ботев“
Силвия Качулкова,
Васил Кацов
 
22.10.2019г./18:30ч. КРЕМИКОВЦИ
Дом на Културата, гр. Бухово
Виолета Темелкова,
 
23.10.2019г./17:00ч. ПАНЧАРЕВО
Салон на Читалище -с.Панчарево
Виолета Темелкова,
Дарина Пачева
Бригита Костова-Атанасова
 
23.10.2019г./18:00ч.
 
БАНКЯ
Актова зала на 78 СОУ
Жана Иванова,
Силвия Качулкова,
Васил Кацов

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения