Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 747-МИ
Столична, 04.10.2019

ОТНОСНО: Организацията на приемането на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали от Общинска избирателна комисия в Столична община, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 934 от 02.09.2019 г. Централната избирателна комисия е приела  правила за организация,  реда и условията по приемането на протоколите и останалите книжа и материали на СИК от ОИК-Столична община, като е регламентирала следното:

„ 1. Приемането на протоколите на СИК и останалите книжа и материали от ОИК в Столична община технически да се извършва едновременно в три обособени пункта на територията на град София.

1.1. В първия пункт да се приемат книжата и материалите от  следните административни райони: Витоша, Изгрев, Красно село, Лозенец, Младост, Панчарево, Студентски и Триадица.

1.2. Във втория пункт да се приемат книжата и материалите от следните административни райони: Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина и Средец.

1.3. В третия пункт да се приемат книжата и материалите от следните административни райони: Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча купел.

 1. За целта членовете на ОИК в Столична община да се разпределят фактически в трите пункта, както следва:

- в пункта по т. 1.1. – председател, секретар и 13 членове;

- в пункта по т. 1.2. – заместник-председател и 12 членове;

- в пункта по т. 1.3. – заместник-председател и 12 членове.

Поименното разпределение на членовете в трите пункта да се извърши с решение на ОИК, прието при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 ИК за запазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.

 1. Изпълнителят, на когото е възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването, осигурява постоянна видео-конферентна връзка между членовете на ОИК в трите пункта. За целта във всеки пункт се обособява специално помещение за видео-конферентна връзка. При свикване на заседание на комисията, осъществяването на видео-конферентната връзка между членовете на ОИК в трите пункта и присъствието им в помещенията за видео-конферентна връзка, е достатъчно условие да се приеме, че те присъстват на редовно заседание на комисията по смисъла на чл. 85, ал. 3 ИК.
 2. Взетите решения от заседанията на ОИК София се подписват от председателя и секретаря. Подписаното решение се сканира и се изпраща по електронната поща на членовете на ОИК в пунктовете по т. 1.2 и т. 1.3.
 3. След приемане на всички постъпили протоколи от СИК в трите пункта, изпълнителят на компютърната обработка чрез програмния продукт обобщава резултатите от всички избирателни секции в Столична община и подготвя сумарните данни за протоколите на ОИК. Разпечатва предложения за протоколи на ОИК София и предложения за решения на ОИК София за избиране на общински съветници и за кметове. Разпечатките, протоколите на ОИК София и решенията на ОИК София за избиране на общински съветници и за кметове се изготвят в пункта по т. 1.1.
 4. След приключване на техническата дейност по приемането на книжата и материалите в трите пункта, всички членове на ОИК София подписват протоколите и решенията на ОИК за избиране на общински съветници и за кметове в пункта по т. 1.1.“

     Общинска избирателна комисия в Столична община, като взе предвид разписаното от Централната избирателна комисия и след като разгледа и обсъди всяка една от точките, посочени в горецитираното решение, приема следното:

 1. Видно от начина на групиране на районите, обособени в трите пункта става ясно, че същите са разпределени по аналогия на разделянето на многомандатните изборни райони на територията на Столична община при избори за народни представители и райони според районирането на територията на страната, при избори за президент и вицепрезидент и членове за Европейски парламент от Република България, при които се назначават районни избирателни комисии.

Законодателят ясно и недвусмислено е разграничил двата вида избирателни комисии (ОИК и РИК) по начин на възникване, по състав, по функции и по видове избори, а именно:

Съгласно разпоредбата на чл. 74 от Изборния кодекс при избори за общински съветници и кметове Централната избирателна комисия назначава общинска избирателна комисия. В изпълнение на чл. 87, ал. 1, т. 26 общинската избирателна комисия установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район в срок до 48 часа след приключването му, съставя протокол и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове. 

Съобразно чл. 59, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии за народни представители - за всеки многомандатен изборен район, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката - за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители за Народно събрание.

От функционална гледна точка следва да се вземе предвид, че последователността на приемане на протоколите от СИК и останалите книжа и материали, е свързана с последователността на пристигане на членовете на СИК в мястото, където се приемат изборните книжа и материали, като всяка една СИК получава номер, който номер съответства на поредността на пристигането й. Разпределянето на СИК по административни райони в точно определените пунктовете, би забавило и затруднило процеса по приемане. В случай, че в някой от пунктовете има струпване на членове на СИК, а в другия/другите не, то представители на СИК от други административни райони няма да могат да бъдат пренасочвани към останалите един и/или два пункта. Това неминуемо е предпоставка за забавяне на общото време за приемане на всички протоколи от СИК на територията на Столична община, при разделяне членовете на ОИК , които са определени да приемат протоколи в някой от трите пункта. Поради това и при съобразяване с посоченото решение на ЦИК, ОИК-СО счита, че членовете на ОИК-СО, разпределени в един от трите пункта, които не са натоварени в определен момент от приемането на  протоколи на СИК, могат и следва да приемат и  протоколи на други СИК, от съответния друг пункт. 

ОИК-Столична община, счита че приемането на  протоколите на СИК и останалите книжа и материали от ОИК, следва да се извършва по поредността на получения номер при пристигането на СИК, която ще бъде насочвана към един от трите пункта, по т.1.1., т.1.2. и т.1.3. в Решение 934/02.09.2019 год. на ЦИК, съобразявайки натовареността на пунктовете, като при наличие на свободен оператор от ИП/свободен член на ОИК, протоколите на СИК от всички административни райони могат да бъдат приемани от всеки един от трите пункта. Видно от т. 2 на решението на ЦИК процесът ще се осигурява от общо 41 (15+13+13) члена на ОИК.

Досегашната практика и теория биха могли да предпоставят формула за прогнозиране на необходимото време на обработка на протоколите за всеки от пунктовете/местата, както следва:

ОПВ = БОП * ВОП / БЧК / 60, където

 • ОПВ – общо процесуално време;
 • БОП – общ брой на обработваните протоколи;
 • ВОП – усреднено време за обработка на един протокол;
 • БЧК– брой на членовете на ОИК;
 • 60– за привеждане на крайния резултат в часови времеви единици.

 

Механичното разделяне на процеса предопределя крайното му приключване с това на най-бавната му третина, което може да се прогнозира. Именно поради това ОИК-СО счита, че протоколи на СИК от всички 24 административни райони могат са се приемат в и трите пункта. 

 

Спрямо Теорията на масовото обслужване:

За Входящ поток – се приемат обработваните протоколи.

За Опашка – се приема формиралият се от входящия поток, като не се изключва възможността за образуване на повече от една опашки. Дисциплината на опашката е набор от правила, по които от опашката се избират заявки за обслужване. (Тук може да се разглеждат видове организация по управление на опашките, вкл. разделяне на реално общия поток).

За Обслужващ – се приема отделен канал за обслужване, където постъпват заявките и се разпределя времето за обслужване. За обслужващ в изчисленията се приема „Член на ОИК“. Изключва се електронната обработка, защото до сега тя не се е явявала тясно място в управлението.

Механизъм на обслужване - е свързан с продължителността на процедурата на обслужване на заявките, както и с броя на удовлетворените чрез тази процедура заявки. Теоретично се характеризира чрез количеството и взаимното разположение на каналите. Тук се приема само усреднено време за крайната обработка на един протокол.

Изходящ поток - образува се от обслужените заявки. При него може да се установи разпределението на времевите интервали между обслужените заявки.

 

 1. Възложеното от ЦИК на ОИК поименно разпределение на членовете в трите пункта при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 ИК за запазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции е практически невъзможно, тъй като съгласно т. 12.4 от Решение № 600-МИ на ЦИК съставът на ОИК е с 41 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, и е както следва: за партия ГЕРБ – 16 членове; за коалиция „БСП за България“ – 13 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 5 членове; за партия „ДПС” – 4 членове; за партия „Воля“ – 2 членове; за коалиция „Демократична България – обединение“ - 1 член. 

2.1. ОИК Столична община е във фактическа невъзможност да извърши поименно разпределение на членовете на ОИК в три пункта, като счита, че трябва да заседава в своята цялост, т.е. всички членове, разпределени и в трите пункта, като колективен орган, за да може решенията, които взима при провеждането на своите заседания, в т.ч. и при приемането на протоколите и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии, да бъдат правилни и законосъобразни, съобразени с правилата, разписани в ИК при следните мотиви:

2.1.1. Разделяйки членовете на ОИК в трите пункта, една коалиция ще има свой представител само в един от трите пункта, а политическа партия само в два от трите.

2.1.2. На следващо място ОИК счита, че не може да бъде ограничаван достъпа на членове на комисията до всички изборни книжа и материали в трите пункта, през времето необходимо за приемане и обработка на протоколите и останалите книжа и материали от СИК. ОИК е колективен орган и като такъв, всички членове са равнопоставени от назначаването си, като същите имат право на достъп до всички книжа и документи, свързани с организацията на  изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и при приемането на протоколите на СИК и останалите книжа и материали.

2.1.3. Съгласно чл. 85, ал. 1, ал. 3, ал. 5, ал. 7, ал. 8 от ИК общинската избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете ѝ, заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ, и се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Заседанията провеждани от комисията по време на приемане на  протоколите на СИК и останалите книжа и материали, по нищо не се различават от всички проведени до настоящия момент  и за в бъдеще,  заседания на ОИК, които се  провеждат  са по реда на чл. 85, ал. 1, ал. 3, ал. 5, ал. 7, ал. 8 от ИК.

2.1.4. Членовете на ОИК Столична община  са поставени и в невъзможност да изпълнят  разпоредбата на чл. 445, ал. 3 от ИК, досежно новото преброяване на гласовете от секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии в случаите на установено несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от СИК. Членовете от пункта  по т. 1.2 и 1.3 могат да отидат при членовете по пункт 1.1., чак след приключване на техническата дейност по приемането на книжата и материалите в трите пункта, като други възможности за придвижване на членове на ОИК, не се предвиждат.

2.2. В разпоредбите на ИК не е предвидена възможност, заседание на ОИК да се  осъществява посредством видео-конферентната връзка между членовете на ОИК в трите пункта и присъствието им в помещения за видео-конферентна връзка. Въпреки това, с оглед спазване на Решение 934/02.09.2019 год. На ЦИК, ОИК-СО при необходимост може да проведе заседание посредством видео-конферентна връзка. 

2.3. Съгласно  т. 35. от Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии, приети с решение № 1112/16.09.2019г. на ЦИК,  Общинската избирателна комисия изпраща на ЦИК междинни резултати, включително и сканираните до момента протоколи на СИК/ПСИК за публикуване на интернет страницата на ОИК. Публикуването на данните и сканираните протоколи става не по-късно от 48 часа от края на изборния ден. От предвидената в решението на ЦИК организацията на работа, за комисията не намери приложение и същата се явява невъзможна за изпълнение.

 

При приемане на решението си, ОИК-Столична община съобразява, че Централна избирателна комисия има правомощията да осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове и да осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии, поради което и от всичко изведено по-горе

 

на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 26 от ИК ОИК Столична община

РЕШИ:

 

Приема следната организация за приемо-предаването на изборните книжа и материали от СИК на ОИК Столична община след края на изборния ден, при съобразяване с основните изисквания на Централната избирателна комисия за обособяване на три пункта, както следва:

 1. Обособява 3 /три/ Пункта за приемане на изборните книжа и материали на СИК от ОИК и съответните им Изчислителни пунктове към ОИК.
 2. Всички членове на ОИК да имат достъп и до трите пункта, като приемат протоколите на СИК и останалите книжа и материали, от всички секционни избирателни комисии в Столична община.
 3. Утвърждава зала „Арена Армеец“, в която ще  бъдат  обособени трите пункта.
 4. Заседанията провеждани от комисията по време на приемане на протоколите на СИК и останалите книжа и материали, ще се  провеждат по реда на чл. 85, ал. 1, ал. 3, ал. 5, ал. 7, ал. 8 от ИК, като в случай че е необходимо ще бъде използвана и видео-конферентната връзка между членовете на ОИК в трите пункта.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 04.10.2019 в 18:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения