Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 991-МИ
София, 14.10.2015

ОТНОСНО: Отказ за  регистрацията на Светослав Иванов Митрев за кандидат за кмет на район Панчарево,Столична община, предложен за регистрация от инициативен комитет представляван от Мариета Руменова Гатева

Общинска избирателна комисия  в Столична община разгледа повторно преписката на  Инициативен комитет за регистрация на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“  въз основа на Решение 2557-МИ/10.102015г. на ЦИК, с което същата е върната е върната за произнасяне от ОИК.

Комисията подложи на повторна проверка изпратените с писмо с вх.№ 412/02.10.2015г. от ЦИК документи на инициатиния комитет, с което и въз основа на Решение № 2446-МИ/01.10.2015г. на ЦИК е изпратена молба с вх.№ МИ-12-27 на ЦИК от 01.10.2015г. от Мариета Руменова Гатева представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО, а именно-предложение-Приложение № 59-МИ, заявление-Приложение № 62-МИ, декларация-Приложение № 63-МИ, декларация-Приложение № 64-МИ.

Съгласно посоченото Решение № 2446-МИ/01.10.2015г. на ЦИК, същата е изпратила на ОИК-Столична община, документите, приложени към молба с вх.№ МИ-12-27 на ЦИК от 01.10.2015г. от Мариета Руменова Гатева, за вписване в регистъра на кандидатските листи за кмет на район и произнасяне по същество на направеното предложение за регистрация на независимия кандидат.

Писмото на ЦИК е получено от ОИК на 02.10.2015г. в 10,50 часа, като в изпълнение на Решение № 2446-МИ/01.10.2015г. на ЦИК, приложените към молбата документи са заведени под № 492 на 02.10.2015г.,  в регистъра за кандидатите за кмет на район на ОИК.

Предложението от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на район Панчарево е представерно за първи път на 01.10.2015г. в ЦИК.

В законоустановения срок до 22.09.2015г., включително до 18.00  часа на 22.09.2015г. в ОИК-Столична община не е постъпило предложение от  Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативен комитет за издигането на Светослав Иванов Митрев,  независим кандидат за кмет на район Панчарево. При направена справка в дневник на посетителите в сградата на Столична община е видно, че Мариета Руменова Гатева не е влизала в сградата, в която се помещава комисията, съответно след като не е посещавала сградата, то същатата няма как да представила и документи за регистрация. Видно от изпратените от ЦИК документи, а именно от Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на район Панчарево, същото има подпис на представляващото лице, като в приложените документи са записани-списък на избиратели, подкрепящи регисрацията, заявление на кандидата, декларация от кандидата-образец МИ 64, декларация от кандидата-образец МИ 63. В предложението, няма описано и  приложено към документите пълномощно, съответно не може да се приеме, че Мариета Руменова Гатева е действала чрез пълномощник на 22.09.2015г, както твърди в първоначалната си жалба с вх.№ МИ-12-12/23.09.2015г.  Това потвърждава обстоятелството, че към 18.00 часа на 22.09.2015г. в ОИК-Столична община не се е явила Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативен комитет за издигането на Светослав Иванов Митрев,  независим кандидат за кмет на район Панчарево, както лично, така и от упълномощено лице, както и че документи до този срок не са представяни.

Във връзка с твърденията в първоначалната жалба с вх.№ МИ-12-12/23.09.2015 год. на ЦИК, че представляващата инициативния комитет е претърпяла лек инцидент, не са представени каквито и да е доказателства. Въпреки липсата на доказателства, дори да се приеме, че лицето Мариета Руменова Гатева действително е претърпяла пътен инцидент, то това не променя обстоятелството, че тя не е идвала в ОИК-Столична община на последния ден за регистрация – 22.09.2015 год. за да подаде документите за регистрация на кандидата, както и е видно в предложението - Приложение № 59-МИ, няма описано упълномощено лице, което да е записано в Дневника на посетителите на 22.09.2015 год.. За първи път документите за регистрация на кандидат са представени с подадената в ЦИК жалба с вх.№  МИ-12-12/23.09.2015 год. на ЦИК на 23.09.2015 год., т.е. извън законоустановения срок.

Представенето на документи за регистрация на кандидатски листи след изтичане на срока за регистрация на кандидатски листи е в нарушение на чл.414, ал.3 и на чл.416, ал.4 от ИК, поради което следва да бъде отказана регистрация на независимия кандидат, по причина,че в срокът за регистрация не са шредставени изсикуемите документи .

Съгласно ал.3 на посочената разпоредба срокът за регистриране в общинската комисия е не по-късно от 32 дни преди изборния ден, като нередности се остраняват в рамките на срока за регистрация.

Изборният кодекс като специален закон не е предвидил възможност документите да се представят пред друг орган за регистрация, който да препраща на компетентния за това. В кодекса не е предвидена и възможност за неуредените неща да се прилагат разпоредбите на друк закон. Не е предвидена и възможност за възобновяване/удължаване на сроковете. Разпоредбите на изборния кодекс са императивни, а установените срокове –преклузивни.

И не на последно място, в случай ще бъде извършена регистрация на кандидат, подал документите си извън законовия срок, това дава предимство на определен кандидат, за сметка на всички останали регистрирани кандидати за този вид избор, подали документите си в срок.

Съгласно чл.414, ал.1 от ИК, регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинсктата избирателна комисия след представяне на предложение за регистрация, ведно с изискуемите по закон документи, включително пълномощно.

Непредставянето на необходимите документи за регистрация на кандидатски листи в срок за регистрация на кандидатски листи е в нарушение на чл.414, ал.3 и на чл.416, ал.4 от ИК, поради което следва да бъде отказана регистрация на независимия кандидат.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал. 1 т 14 във връзка с чл.414, ал.3 и на чл.416, ал.4 от ИК и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Отказва регистрацията на Светослав Иванов Митрев за кандидат за кмет на район Панчарево,Столична община, предложен за регистрация от инициативен комитет представляван от Мариета Руменова Гатева за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.10.2015 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения