Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1441-МИ
София, 19.02.2018

ОТНОСНО: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 и 3, от ЗПКОНПИ, § 1., т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ и § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ, се въвеждат задължения за кметовете, кметовете на райони  и  общинските съветници за деклариране на несъвместимост, в качеството си на лица заемащи висши публични длъжности. Във връзка с правомощията на Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община, съгласно чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 27  и чл. 454 от ИК,  

и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ,  Общинската избирателна комисия /ОИК/                                                        

Р Е Ш И:

            Утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно приложението, неразделна част от настоящото решение.

          

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.02.2018 в 11:54 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения