Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1352 –МИ
София, 28.09.2016

ОТНОСНО:  Сигнал от Мая Ангелова Димитрова – Председател на предизборен щаб на ДСБ-Нови Искър

 

 

 

В ОИК-Столична община е постъпил препратен по компетентност  от Централна избирателна комисия Сигнал с техен вх. № МИ-10-26/24.03.2016 г. и изх. № МИ-10-457/29.03.2016 г. от Мая Ангелова Димитрова – Председател на предизборен щаб на ДСБ-Нови Искър, и с вх. № на ОИК 1041 от 11.04.2016 г..Същият сигнал е подаден и до ОИК,  с писмо изпратено по пощата, който е вписан с  вх. № 1045 от 04.05.2016 г.. Касае се за един и същи сигнал подаден до ЦИК и ОИК.

В сигнала се твърди, че лицето Валентин Борисов Павлов не е изпълнило задълженията си съгласно изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА и е нарушил забраната на чл. 41, ал. 1 от  същия, както и се иска и от ОИК информация „относно предприетите от съответните засегнати лица и комппетентни  органи действия, както и относно свършената от ОИК – Столична община работа във връзка с изпълнение на тези законови задължения“. Към сигнала не са преставени доказателства за представителната власт на лицето, приложена  е само справка от Търговски регистър с дата 29.02.2016 г.с ЕИК 130267647 - ЕТ „Валентин Павлов“. Сигналът е неподписан.

 

Въпреки, че сигнала е неподписан и подаден от лице, което не е удостоверило  правото си да подава жалби и/или сигнали от името на ПП „Демократи за силна България” /която партия не е и регистрирана от ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г./, поради което се явява недопустим и следва да бъде оставен без разглеждане, ОИК-Столична община извърши проверка относно твърдението че лицето Валентин Борисов Павлов не е изпълнило задълженията си съгласно изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, като предприе следните фактически действия и   установи следното:

На 11.04.2016 г. в писмо с изх. № 1042, комисията поиска от Агенция по вписванията- Търговски регистър да удостовери с документ, дали лицето Валентин Борисов Павлов има регистриран едноличен търговец с фирма ЕТ „Валентин Павлов“. В отговор на същото Агенция по вписванията с техен изх. № 06-00-33/14.05.2016 г.  информира ОИК, че същото лице е регистриран като едноличен търговец по смисъла на ТЗ, като предоставя и служебно издадено удостоверение за актуално състояние на същия с изх. № 20160513093912/13.05.2016 г.. Писмото е получено в ОИК на 18.05.2016 г. с вх. № 1047/18.05.2016 г.. На 20.05.2016 г., в 3-дневния законоустановен срок, ОИК изпрати на кмета на с. Негован, писмо /уведомление по смисъла на чл. 42, ал. 3, изр. първо от ЗМСМА/ по куриерска фирма с обратна разписка и товарителница с № 60452140, върнато от куриер като недоставено на 11.07.2016 г, изпратено повторно на същата дата - товарителница  № 169471211, върнато отново на 26.07.2016 г. , като недоставено и отново изпратено от ОИК на 26.07.2016 г. - товарителница с № 170934411. На 24.08.2016г. писмото е върнато за пореден път като недоставено, като е   изпратено  отново  на същата дата с товарителница с № 170934411, неполучено и изпратено отново на 08.09.2016 г.  и  получено на 14.09.2016 г. лично от Валентин Борисов Павлов. На 17.09.2016 г. /видно от клеймото на пощенския плик/ Валентин Борисов Павлов е изпратил до ОИК възражение/уведомление с писмо с обратна разписка, получено  в комисията на 26.09.2016 г. с вх. № 1070 от същата дата. В направеното и получено от ОИК писмено възражение Валентин Борисов Павлов твърди, че не е нарушил разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА и е изпълнил и предприел необходимите законови  действия, тъй като на 26.10.2015 г. е подал до ТД на НАП- офис Сердика, писмо с вх. № 05-34-00-33 за намерение , с което уведомява че е избран за кмет на с. Негован и иска да бъда заличен като едноличен търговец, както и че е предприел необходимото  към НОИ.

 

На основание изложеното по-горе Общинска избирателна комисия приема, че е извършила в срок всички законни действия, като  съгласно чл. 42, ал. 2 изр. първо от ЗМСМА -  изискала е и събрала необходимите документи, в тридневен срок от получаване на  същите е уведомила кмета, който е направил писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. Съгласно чл.41 ал.3 от ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. В конкретния случай от момента на обявяване на изборния резултат с Решение № 1216-МИ на ОИК-Столична община  от 28.10.2015г. за кмет на кметство Негован, община Столична  се активира прилагането на цитираната разпоредба и се въвеждат ограниченията по  чл. 41 ал.1 от ЗМСМА, а именно: кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

 

От събраните доказателства се установи, че Валентин Борисов Павлов е изпълнил задължението си по чл.41 ал.3 от ЗМСМА, а именно същия е предприел в законоустановения срок необходимите зависещи от него действия за отстраняване на несъвместимостта си и за прекратяване на дейността на ЕТ „Валентин Павлов“ на 26.10.2015 г.,, водещи до съответното заличаване на същия. В случая срокът е бил до 28.11.2015г., поради това, че изборният резултат за избран кмет на кметство Негован е обявен с Решение 1216-МИ на ОИК-Столична община на 28.10.2015г.. Валентин Борисов Павлов не е осъществил състава на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА, което е основание за отказ за предсрочно прекратяване на пълномощията му. 

С оглед  на гореизложеното, може да се направи обоснован извод, че не е налице нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА,поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 42, ал. З от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

            ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ предсрочно пълномощията на Валентин Борисов Павлов – кмет на кметство Негован, община Столична.

            Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл.459 от Изборния кодекс в 7- дневен срок от обявяването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 28.09.2016 в 14:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения