Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 913-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район Витоша, община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район Витоша община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 208-А/24.09.2015г. на Изпълнителния директор на Дом за възрасни хора с деменция - Княжево, с която ръководителят на посоченото заведение е образувал избирателна секция на  територията на  заведението .

Със заповед № СО15- РД-09-1138 от 08.09.2015г. на Кмета на Столична община, е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения , които секции се образуват от ръководителите на тези заведения. Със  Заповед № РД-09-208 от 09.09.2015г. на Кмета на район „Витоша“  е определен следния номер на служебната секция в  Дом за възрасни хора с деменция - Княжево, а именно: 224617071.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл.9, 7 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.4, във вр.с § 2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка със Заповед № 208-А/24.09.2015г. на Изпълнителния директор на Дом за възрасни хора с деменция - Княжево,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебна избирателна секция в Район „Витоша“ , Столична община, както следва:

224617071- Дом за възрасни хора с деменция - Княжево

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

 17  е номерът  на административния район Илинден,съгласно ЕКАТТЕ

071 е номерът на служебната секция в административния район

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:39 часа

Свързани решения:

955-МИ/НР /12.10.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения