Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 915-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Разлеждане на постъпил сигнал от Ива Кирилова Стоименова на основание чл. 87, ал.1, т .22 ИК

 В Общинска избирателна комисия в Столична община, е постъпил сигнал от Ива Кирилова Стоименова с вх. № 393/29,09,2015г.- 11. 30 часа, в който се излага, че от няколко дни (27 и 28.09.2015г) на предизборни мероприятия на МК „Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ се раздават агитационни материали, както и че на територията на гр. София се поставят множество плакати и рекламни пана, които не отговарят на изискванията на т.17 и т.18 на Решение № 2095-МИ/10.09.2015г. Сочи се, че местната коалиця не се изписва съгласно Решението на ОИК за регистрацията и върху агитационните материали, които разпространява.

 След запознаване със съдържанието на сигнала, ОИК Столична община, констатира че, към него не са приложени каквито и да е доказателства, относно твърдяното в него. Липсва и конкретно посочване на местата и мероприятията, на които са разпространявани материалите, които се счита, че нарушават на изискванията на т.17 и т.18 на Решение №2095-МИ/10.09.2015г. С оглед на изложеното, не става ясно и не може да се направи безспорен извод дали материалите, които се твърди, че не отговарят на изискванията за условията и реда за провеждане на предизборната агитация са агитационни по смисъла на чл 183 ал1 във връзка с т.17 §1 от ДР на ИК и дали изобщо съществуват. Липсата на всякаква конкретика в сигнала препятства и извършването на проверка на място от страна на ОИК по него. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал 1 т1 ИК и Решение №  2095-МИ/10.09.2015г.  на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 

Оставя без уважение Сигнал от Ива Кирилова Стоименова с вх. № 393/29.09.2015г

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения