Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 909-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район Оборище, община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Оборище, община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № РД-02-456/15.09.22015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД, с която ръководителят на посоченото заведение е образувал избирателни секции на  територията на  заведението .

Със заповед №СО15- РД-09-1138 от 08.09.2015г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения , които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РД-09-157 от 15.09.2015г. на Кмета на район „Оборище” , с която е определен следния номер на служебната секция, а именно: 224604032.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл.9, 7 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.4, във вр.с § 2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка със Заповед № РД-02-456/15.09.2015г. на Изпълнителния директор наУМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

 

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебна избирателна секция в Район „Оборище”,Столична община, както следва:

224604032- УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД;

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

 04  е номерът  на административния район Оборище съгласно ЕКАТТЕ

032 е номерът на служебната секция в административния район

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения