Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 908-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Изгрев, община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебните избирателните секции в район Изгрев, община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 1-1478/14.09.2015г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42, Заповед №Д-187/08.09.2015 нс Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ И Заповед № 480/08.09.2015г. на Управителяна МБАЛ „Софиямед“ООД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на  територията на тези заведения .

Със заповед №СО15- РД-09-1138 от 08.09.2015г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения , които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповед № РД-09-164  от 14.09.2015г. на Кмета на район „Изгрев” , с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 224608035-служебна секция във МБАЛ „Софиямед“; 224608036 - служебна секция в  МБАЛНП „Свети Наум“ и 224608037- ОС „Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42).

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл.9, 7 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.4 , във вр.с § 2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка със Заповед № 1-1478/14.09.2015г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията“-София-Следствен арест на бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42, Заповед №Д-187/08.09.2015 нс Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ И Заповед № 480/08.09.2015г. на Управителяна МБАЛ „Софиямед“ООД ,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) 

 

Р Е Ш И:

 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секция в Район „Изгрев”, Столична община, както следва:

 

224608035- МБАЛ „Софиямед“;

224608036 - МБАЛНП „Свети Наум“ и

224608037- ОС „Изпълнение на наказанията“ (София,бул.“Д-р Г.М. Димитров“№ 42)

 

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

 08  е номерът  на административния район Изгрев,съгласно ЕКАТТЕ

035,036 и 037 са номерата на служебните секции в административния район

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения