Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 679-МИ
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от “Национално движение за стабилност и възход“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 314/22.09.2015г. от “Национално движение за стабилност и възход“ подписано от Олимпи Стоянов Кътев, пълномощник на Станимир Янков Илчев и Съби Давидов Събев - представляващи партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., състояща се от 25 (двадесет и пет) кандидати . Предложението е заведено под № 23 на 22.09.2015г. в 13.25 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-25 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-25 бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-25 бр.; копие на пълномощно..

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от  “Национално движение за стабилност и възход“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. както следва:

номер по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Любка Василева Качакова

 

2

Васил Минчев Иванов-Лучано

 

3

Маргарит Владимиров Мицев

 

4

Атанас Крумов Додов

 

5

Данко Радославов Калапиш

 

6

Стефан Евгениев Шапкаров

 

7

Галина Миткова Гойчева-Лукарска

 

8

Таня Недялкова Вълкова

 

9

Ерменка Димитрова Павлова

 

10

Румяна Славчева Соколова

 

11

Янислава Димитрова Кирилова

 

12

Николай Павлов Николов

 

13

Параскева Георгиева Георгиева

 

14

Верка Валентинова Манчева

 

15

Светломира Спириянова Парушкова

 

16

Бисер Стоянов Найденов

 

17

Самуил Христов Тодоров

 

18

Тервел Господинов Стилиянов

 

19

Маргарита Николова Димитрова

 

20

Румяна Христова Тодорова

 

21

Мая Николаева Тодорова

 

22

Димитър Иванов Лукарски

 

23

Анна Златанова Петрова

 

24

Велислава Александрова Тодорова

 

25

Силвия Божидарова Петрова

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 23.09.2015 в 02:35 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения