Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 168–МИ
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 220/16.09.2015г. от ПП“Национално движение за права и свободи“ подписано от Владимир Светославов Марков пълномощник на Гюнер Бехчет Тахир -представляващ партията, с което е предложена за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г, състояща се от 5(пет) кандидати . Предложението е заведено под №1 на 16.09.2015г. в 12.50 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа-5 бр.; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложние № 63-МИ от изборните книги)-5бр.; декларация по чл. 414, ал.1,т. 4 от ИК (приложние № 64-МИ от изборните книги)-5 бр., копие на пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за участие за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

номер по ред в кандидатската листа

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Владимир Светославов Марков

 

2

Найден Иванов Христов

 

3

Иван Ангелов Борисов

 

4

Симеонка Русимова Иванова

 

5

Рашо Веселинов Ангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

Издава удостоверения на регистрараните кандидати.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.09.2015 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения