Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Румен Георгиев Чарлов за кмет на район Кремиковци, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 201/14.09.2015г. от инициативен комитет образуван от 4 избиратели в състав –Румяна Иванова Кирилова с ЕГН-----, Мария Александрова Янчева с ЕГН------, Янчо Янчев Деков с ЕГН -------- и Калоян Иванов Тодоров с ЕГН ---- с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Чарлов с постоянен адрес: ------ за независим кандидат за кмет на кметство район Кремиковци на територията на община Столична в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015. Заявлението е заведено под № 13 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на незисим кандидат в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

 

Към заявлението са приложени: Учредителен акт на инициативния комитет по издигане на независим кандидат за кмет на район; Протокол от събрание на инициативния комитет; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -4 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК - 4 броя (Приложение № 54-МИ от изборните книжа) и 4 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т.4 от ИК (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); справка от Интернешънъл асет банк за банкова сметка на името на Янчо Янчев Деков, декларация от същото лице, че тази банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания; имената на лицето отговарящо за приходите и разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Съгласно изискванията на чл. 153, ал. 4, т. 6 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., към Заявлението за регистрация следва да бъде представено Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, като такова не е представено. Във връзка с това и на основание чл. 154 от ИК, на лицето представляващо инициативния комитет са дадени изрични указания и срок за отстраняването им, като същият е уведомен. Указанията на комисията не са изпълнени в указания срок.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 154 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

 

РЕШИ

 

Отказва регистрация на инициативен комитет в състав:

Румяна Иванова Кирилова с ЕГН ------ с постоянен адрес гр. ------, Мария Александрова Янчева с ЕГН ------ с постоянен адрес ------, Янчо Янчев Деков с ЕГН ------ с постоянен адрес ------и Калоян Иванов Тодоров с ЕГН ------ с постоянен ------, с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Чарлов с постоянен адрес: ------за независим кандидат за кмет на кметство район Кремиковци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения