Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Партия „ДЕОС” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление заявление с вх. № 202/14.09.2015г. от Партия „ДЕОС”, представлявана от Емил Александров Георгиев – председател на партията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници и кметове на Столична община на 25 октомври 2015, заведено под № 8 на 14.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявления за регистрация по чл.147 от ИК -приложение № 44-МИ от изборните книжа, в които са посочени следните райони в Столична община: Младост, Лозенец, Студентски, Красно село, Овча купел, Триадица, Възраждане, Средец, Връница, заверено копие от удостоверение за регистрация на партия № 52/09.09.2015г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., Решение №2033- МИ/09.09.2015г на ЦИК, пълномощно. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК.

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

           Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

Регистрира Партия „ДЕОС” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г. за следните райони- Младост, Лозенец, Студентски, Красно село, Овча купел, Триадица, Възраждане, Средец, Връница.

Партията ще бъде изписана с наименование: ПП ДЕОС в бюлетината, съгласно решение на ЦИК

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения