Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

Общинска избирателна комисия в Столична община , разгледа постъпило заявление с вх. №134/12.09.2015г. от местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” представлявана от Димитър Иванов Самодулов в качеството му на представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015, заведено под № 3 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за местни коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

В състава на местната коалиция са включени-ПП“АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и ПП“ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

При приемане на документите за регистрация е констатирано, че в представеното решение от 12.09.2015г., липсва изявление на страните за образуване на местна коалиция, както и че в представеното удостоверение за открита банкова сметка, същата е в молза на местната коалиция, а не на определена в решението партия.Във връза с констатираните неизправности, ОИк е дала указания и срок за отстраняване на неиправностите. В предоставения срок със заявления с вх.№№ 136/12.09.2015 и 163/14.09.2015г. са представени решение за образуване на местната коалиция с обективирано изрично волеизявление за образуването й, удостоверение за открита банкова сметка на името на определената партия в решението за образуване на коалицията, както и декларация, че сметката ще обслужва предизборната кампания на коалицията.

След изпълнение на дадените указания са налици необходимите документи по чл.148, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрацоя по чл.148 от ИК -приложение № 45-МИ от изборните книжа; Решение за образуване на местната коалиция, която ще участва в изборите за кмет на Столична община, районни кметове, кметове на кметства и общински съветници в местните избори на 25.10.2015г., подписано и подпечатано от представители на съставляващите местата коалиция партии; пълномощни на упълномощените лица, подписали решението,заверени копия от удостоверения за регистрация в ЦИК на партиите, съставляващите местната коалиция; образец от подпис на представляващия местната коалиция; удостоверение за банкова сметка на името на ПП АБВ по чл.164, ал.2 от ИК, декларация, че ще обслужва предизбората капмания на коалицията. В решението за образуване на местната коалиция е опредлено лице отАлбена Асенова Вълчева, която да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

Местната коалиция няма печат.

В заявлението е посочено наименованието а местната коалиция за изписване в бюлетината: „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”

Налице са изискванията на чл.148 , ал.1-5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г, в състава на която местна коалиция влизат следните партии- ПП“АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и ПП“ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

            Местната коалиция ще бъде изписана с наименование: „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” в бюлетината.

Местната коалиция се представлява от Димитър Иванов Самодулов.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения