Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1283 -МИ
София, 31.10.2015

ОТНОСНО:  Разглеждане на предложение за регистрация на заместващ застъпник на РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС

 Постъпило е заявление с вх. № 836/31.10.2015г. на ОИК Столична община от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС, представлявана от Яне Георгиев Янев, чрез Георги Николов Ганчев, в качеството му пълномощник, за регистрация на заместващ застъпник в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

Заявлението е първо по ред за заместващ застъпник, вписан към № 25 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението е предложен 1 брой заместващ застъпник общо на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община на РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС. Към заявлението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на заместващите застъпници в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. 

Списъкът със заместващите застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложеният заместващ застъпник са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал 4  от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА един заместващ застъпник на РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗСв изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. както следва: .

   №                                                                                                                                                                       

Собствено,

ЕГН/ЛН на

Собствено, бащино и фамилно име и

по

бащино и фамилно име на

заместващия

ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник,

ред

заместващия застъпник

застъпник

който се замества

1

ЕМИЛИЯ СПАСОВА ГОГОВА

 

ВЕЛИЧКО ТРАЙКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

 1. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.10.2015 в 20:24 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения