Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
София, 13.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ” за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община , разгледа постъпило заявление с вх. №130/12.09.2015г. от местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ ” представлявана от Александър Панайотов Каракачанов в качеството му на представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015, заведено под № 2 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за местни коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г. Заявлението е допълнено с молба с вх.№ 151/13.09.2015.

В състава на местната коалиция са включени-партия“Зелена Партия“, Партия „Българска партия либерали“, Партия „Обединен блок на труда български лейбъристи“.

Към заявелнието са приложени всички необходими документи по чл.148, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрацоя по чл.148 от ИК -приложение № 45-МИ от изборните книжа; Решение за образуване на местната коалиция, подписано и подпечатано от представители на съставляващите местата коалиция партии; пълномощни на упълномощените лица, подписали решението,заверени копия от удостоверения за регистрация в ЦИК на партиите, съставляващите местната коалиция; образец от подпис на представляващия местната коалиция; удостоверение за банкова мстека на името на ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ по чл.164, ал.2 от ИК. В решението за образуване на местната коалиция е опредлено лицето Екатерина Иванова Атанасова, която да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

Местната коалиция няма печат.

В заявлението е посочено наименованието а местната коалиция за изписване в бюлетината: „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“

Налице са изискванията на чл.148 , ал.1-5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ“ за участие в изборите за за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015г, в състава на която местна коалиция влизат следните партии- партия“ Зелена Партия“, Партия „Българска партия либерали“, Партия „Обединен блок на труда български лейбъристи“

            Местната коалиция ще бъде изписана с наименование: “СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ в бюлетината.

Местната коалиция се представлява от Александър Панайотов Каракачанов.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.09.2015 в 18:22 часа

Свързани решения:

159-МИ/14.09.2015

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения