Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1028-МИ
София, 20.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило уведомление в Общинска избирателна комисия Столична община от Местна коалиция „БСП лява България“

 Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило уведомление с вх.№ 586 от 19.10.2015г.  на ОИК от Местна коалиция „БСП лява България“ представлявана от Калоян Паргов, с което комисията е уведомена, че Панайот Андреев Бончев с ЕГН ........., регистриран под № 25 като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на коалициата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. е починал. Към уведомлението е  представено заверено копие на препис-извлечение от акт за смърт № 0442/04.10.2015г.  

След като се запозна с постъпилото уведомление и приложения към него документ, Общинска избирателна комисия в Столична община, приема че името на Панайот Андреев Бончев с ЕГН .........., регистриран под № 25 като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на коалициата за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.,който е починал следва да бъде заличено от кандидатската листа на Местна коалиция „БСП лява България“ , регистрирана в Решение № 17/18.09.2015г. на ОИК. Уведомлението е постъпило след срока по чл.417, ал.5 от ИК, като коалицията няма възможност да предлага нов кандидат на мястото на заличения, с огед на което мястото на починалия кандидат следва да остане празно(незаето) в кандидатската листа.

            Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т.15, във връзка с чл.417, ал.5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

Заличава регистрацията на Панайот Андреев Бончев с ЕГН ........., регистриран под № 25 като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на Местна коалиция „БСП лява България“  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Заличаването на регистрацията на канидата да се оповести по подходящ начин.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 20.10.2015 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения