Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1016 –МИ
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал с вх. № 544/16.10.2015 г. от  Емил Войнов- председател на РС на БСП за нарушение на чл. 183, ал.3 ИК

 Общинската избирателна комисия в Столична община разгледа сигнал с вх. № 544/16.10.2015 г. от  Емил Войнов- председател на РС на БСП за нарушение на чл. 183, ал.3 ИК. В сигнала са направени оплаквания, че са поставени агитационни материали на ПП ГЕРБ в търговски обект собственост на „Пазари Изток” ЕАД, без съгласието на собственика. Отправено е искане за санкция относно неправомерно поставените материали. Към сигнала е приложен снимков материал.

ОИК като разгледа жалбата, запозна се със снимковия материал, констатира следното: на приложения снимков материал се вижда, поставянето на агитационни материали на ПП ГЕРБ върху недвижим имот. След проведен телефонен разговор с представител на ръководството на „Пазари Изток” ЕАД се установи, че търговският обект е собственост на пазара и е отдаден под наем, а агитационните материали са поставени от вътрешната страна на витринната част на обекта. Ползването и управлението на обекта към днешна дата е предоставено от „Пазари Изток” ЕАД на трето лице -  наемател /по силата на договор за наем/, който е държател на имота, и няма данни управителя на имота да се се противопоставил на поставянето на агитационните материали, Предвид обективната фактическа обстановка, от която стана ясно, че материалите са поставени от ползвател от вътрешната страна на прозорците, очевидно с негово съгласие, разрешение и без противопоставяне, а  лицето което ги е поставило  няма нужда от даването на съгласие, тъй като е в наемни отношения, няма реално нарушение на императивните норми на ИК. Към момента наемателят упражнява цялата фактическа власт върху търговския обект. Собственик на обекта е търговско дружество, отдало под наем собствен обект, поради което не се касае за общинска или държавна собственост В сигнала не са представени доказателства, че агитационните материали са поставени без разрешение на собственика или управителя, а при извършената проверка от ОИК се установи, че обекта се стопанисва и управлява по силата на договор за наем. Въз основа на всичко гореизложено, ОИК счита че изложените твърдения в сигнала неотговарят на обективната истина и разгледан по същество е неоснователен.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.22, вр. 183, ал.3 от ИК Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Оставя без уважение поддадения сигнал от  Емил Войнов в качеството му напредседател на РС на БСП като неоснователен и недоказан.

        Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения