Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1015-МИ
София, 16.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило заявление в Общинска избирателна комисия Столична община от Милка Кирилова Стоименова за заличаване на регистрацията и за кандидат за кмет на район Изгрев на територията на Столична община, предложена от ПП”Национална Републиканска Партия ”

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило писмо с вх.№ 529 от 15.10.2015г.  от ЦИК, с което е препратено искане от Милка Кирилова Стоименова с ЕГН-----, регистрирана за кандидат за кмет на район Изгрев на територията на Столична община, с което същата иска да бъде заличена. В комисията е подадена и молба с вх.№ 552/16.10.2015г. от Милка Кирилова Стоименова, с която уточнява искането си. Лицето е  регистрирано катпо кандидат за кмет от ПП”Национална Републиканска Партия ” с Решение № 584-МИ/22.09.2015г.

След като се запозна с волеизявлението на заявителката, Общинска избирателна комисия в Столична община, приема че в Изборният кодекс се съдържа подробна правна уредба на условията и реда за регистрация на кандидат за кмет на район на партии и коалиции в чл. 412 - чл. 419 от ИК. В кодекса обаче липсва изрична правна уредба на възможността регистриран кандидат за кмет на район да поиска заличаване на регистрацията си и така да се откаже от по-нататъшно участие в изборния процес в това качество. Тази правна възможност следва да се изведе от разпоредбата на чл. 397 ал. 1 от ИК, уреждаща правото на едно лице да бъде избирано за кмет. След като, законодателят е регламентирал, че това е именно право, а не за задължение, то от волята на носителя му зависи дали ще го упражни и, ако го направи, до кой момент ще го упражнява. От друга страна, в ИК няма предвидена законова пречка регистриран кандидат да оттегли съгласието си за участие в изборите, а правната последица от това следва да бъде заличаване на неговата регистрация от ОИК. Противното би означавало, правото на българските граждани да бъдат избирани за кметове, след момента на регистрацията им като кандидати, да се преврща в задължение. Подобно тълкуване би противоречало на същността на пасивното избирателно право. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г на ЦИК, където в т. 38 е разписана процедурата за заличаване на регистрацията на кандидат се откаже да участва в изборите.

            Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

Заличава регистрацията на Милка Кирилова Стоименова с ЕГН----, за кандидат за кмет на район Изгрев на територията на Столична община, предложена от ПП”Национална Републиканска Партия ”.

Заличаването на регистрацията да се оповести по подходящ начин.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 16.10.2015 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения