Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 99/13.09.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на представляващ коалицията, чрез пълномощника Калоян Драгомиров Паргов, с което се заявява за регистрация на коалицията в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019, заведено под № 11 на 13.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявления за регистрация по чл.147 от ИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа, в което са посочени следните райони в Столична община: Витоша, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Връбница, Илинден, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел,  заверено копие от Решение № 1012/09.09.2019г. на ЦИК за регистрация на коалицията; заверено копие от удостоверение за регистрация на коалиция № 6/09.09.2019г. на ЦИК, Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 год., подписано от  представляващия партия „Българска социалистическа партия“ – Корнелия Петрова Нинова, представляващия партия „Комунистическа партия на България“ – Александър Димитров Паунов, представляващия партия „Нова Зора“ – Минчо Мънчев Минчев, представляващия партия „Политически клуб „Екогласност“ – Емил Ценов Георгиев и от представляващия партия „Политически клуб „Тракия“ – Стефан Венелинов Начев; Пълномощно от представляващия коалицията; Декларация по чл. 164, ал. 2 ИК и Удостоверение от 12.09.2019г. Издадено от Банка ДСК АД.  В заявлението е посочено наименованието на коалицията, което да бъде изписано в бюлетината- съгласно решение за регистрация на ЦИК № 1012-МИ/09.09.2019г. - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на райони в Столична община на 27 октомври 2019 г. за следните райони -  Витоша, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Връбница, Илинден, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел.

Коалицията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения