Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1240-МИ
Столична, 31.01.2020

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

На 05.12.2019г. в ОИК – Столична община е постъпила жалба с вх.№ 1480/05.12.2019 г. от Иван Митов Петров, с която се иска комисията да извърши проверка относно това дали г-н Михаил Иванов Ставрев е извършил нарушение на разпоредбите на ЗМСМА и на ЗПКОНПИ. В същата се излагат твърдения, че г-н Михаил Иванов Ставрев е общински съветник, но и едновременно с това до скоро е бил и контрольор на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Бухово“ ЕООД, съгласно решение № 376 по Протокол№ 55/14.06.2018 г. Отправено е и питане, дали в едномесечния срок от обявяване на изборните резултати е уведомил ОИК, съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. В текста на жалбата не са изложени аргументи относно нарушаване на законови разпоредби от ЗПКОНПИ. Освен извършването на проверка се иска от комисията и произнасяне, съгласно правомощията й. Към жалбата не са приложени доказателства.

 Във връзка с жалбата, ОИК – Столична община проведе заседание на 13.12.2019 г., на което заседание комисията взе протоколно решение № 1238-МИ/13.12.2019 г. да се изиска от Председателят на СОС информация относно посочените твърдения в жалбата, с писмо и текст, одобрени от комисията. Същото е изпратено с писмо изх. № 1486/18.12.2019 г. От справка във  входящия дневника на ОИК- Столична община, се установи, че към 13.12.2019 г. Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, не е уведомявал писмено ОИК – Столична община за предприемане на необходимите действия за освобождаването му от заемана длъжност, несъвместима с качеството му на общински съветник.

 На 06.01.2020г. в ОИК-Столична община е получено писмо с вх. № 1488/06.01.2019 г. от Председателят на СОС - Изх. № СОА19-ДИ-05-3749/1//20.12.2019 г. , към което е приложено копие от Решение № 13 от 02.12.2019 г. на Столичен общински съвет – неподписано, както и копие на писмо от Михаил Иванов Ставрев до Елен Герджиков-Председател на СОС с Вх. № СОА19-ГР94-5666/26.11.2019 г., с което моли „да бъде освободен от длъжността контрольор на СБПЛР-Бухово, във връзка с решение на ОИК, с което заема длъжността общински съветник за мандат 2019-2203г.“.

 Във връзка с горното и протоколното решение от 13.12.2019 г., ОИК – Столична община изпрати до г-н Михаил Иванов Ставрев уведомително писмо с изх. № 1489/06.01.2019 г., с което го уведомява, че е постъпила жалба, в която се излагат твърдения, че не е изпълнил задължението си съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА в срок и че във връзка с чл. 30, ал. 6 изр. първо от ЗМСМА и протоколно решение № 1238-МИ/13.12.2019 г. на ОИК-Столична община в тридневен срок от получаването му може да направи писмено възражение пред комисията. Писмото е получено  лично от г-н Ставрев на 14.01.2020 г., видно от известие за доставяне на Български пощи – ИД-PS 1000 03Z8O0 G.

 На 29.01.2019г. в ОИК – Столична община е постъпило Възражение от г-н Михаил Иванов Ставрев, заведено с Вх.№ 1499/29.01.2020г., с което уведомява ОИК –Столична община, че до избирането му за общински съветник е бил контрольор на СБПЛР-Бухово ЕООД, назначен след решение на СОС. След полагането на клетва като общински съветник на 12.11.2019 г. е подал заявление с вх. № СОА19-ГР94-5666/26.11.2019 г. до Председателя на СОС да бъде освободен от длъжността контрольор, като същото е направено с Решение № 13 от 02.12.2019 г. на Столичен общински съвет. Счита, че в законоустановения срок е предприел всички необходими действия за установяване на несъвместимостта. Не е представил доказателства за извършените правни действия пред ОИК-София, поради ангажираност. Счита жалбата за неоснователна и моли да бъде оставена без разглеждане или да се отхвърли, като неоснователна и недоказана. Към възражението са приложени като писмени доказателства – копие на заявление с вх. № СОА19-ГР94-5666/26.11.2019 г. до Председателя на СОС и копие на  Решение № 13 от 02.12.2019 г. на Столичен общински съвет- неподписано.

 Общинска избирателна комисия- Столична община, след като се запозна с всички относими юридически факти и приложените по преписката документи, приема за установено следното:

 С решение № 1050-МИ от 29.10.2019 г., на ОИК-Столична, Михаил Иванов Ставрев е обявен за избран за общински съветник от Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

До 13.12.2019 г. в ОИК – Столична община не е постъпвало уведомление съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА от г-н Михаил Иванов Ставрев в качеството му на общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Такова не е постъпвало и до получаване на възражението от същия на 29.01.2020 г.

Възражението от г-н Михаил Иванов Ставрев до ОИК-Столична община е подадено след изтичане законоустановения три дневен срок -  изпратено е чрез куриерска фирма Speedy на 28.01.2020 г. с номер на товарителница 5 066 946 864 1.

Със заявление с вх. № СОА19-ГР94-5666/26.11.2019 г. до Председателя на СОС г-н Михаил Иванов Ставрев е поискал да бъде освободен от длъжността контрольор на СБПЛР-Бухово, което е направено с Решение № 13 от 02.12.2019 г. на Столичен общински съвет. Същото се потвърждава и от писмото на Председателя на Столичен общински съвет и приложените доказателства към него, както и от приложените доказателства към възражението, подадено от Михаил Иванов Ставрев.

Пълномощията на общинските съветници по силата на чл. 30, ал. 1 ЗМСМА възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА и се прекратяват предсрочно при наличие на предпоставки, предвидени в чл. 30, ал. 4, т. 1 – 13 ЗМСМА.

Михаил Иванов Ставрев е встъпил в пълномощия с полагането на клетва на 12.11.2019 г. Същият е предприел действия в едномесечния срок, предвиден в ЗМСМА, по прекратяване на заеманата от него длъжност - контрольор на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Бухово“ ЕООД, като е уведомил за това Председателя на СОС, но не е уведомил ОИК-Столична община.

Законодателят обаче, съгласно чл.34, ал.6 от ЗМСМА, вменява задължение на лицето, избрано за общински съветник, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, в случай че заема длъжност по ал. 5 на чл. 34 от същия, да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Видно от гореизложеното г-н Михаил Иванов Ставрев не е изпълнил императивната норма на чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА – да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия, което изискване е кумулативно, а не алтернативно. Поредицата от правни и фактически действия, които е трябвало да предприеме Михаил Иванов Ставрев, са ясно и недвусмислено посочени в чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. От текста на разпоредбата е видно, че за да е налице изпълнението на цитираната норма следва да са налице трите кумулативни предпоставки, което в конкретния случай не е изпълнено, а неизпълнението на което и да е от тях се явява основание за прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев като общински съветник.

Предвид гореизложеното, са налице основанията за предсрочно прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев ЕГН ------ поради което и на основание чл.87,ал.1,т.1 от Изборния Кодекс и 30, ал.6 от ЗМСМА във вр. с чл. 34, ал.5, т. 1 от ЗМСМА , предлага проект за решение:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Михаил Иванов Ставрев ЕГН ------, избран за общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с решение № 1050-МИ от 29.10.2019 г.,

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Михаил Иванов Ставрев, ЕГН: -------, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  – Краснодар Иванов Беломорски, ЕГН: --------

Издава удостоверение на избрания  общински съветник.

Изразено е следното становище от Илия Илиев: Считам, че неуведомяването на ОИК в случая не е нарушение на изискванията на ЗМСМА, тъй като избрания за съветник е съгласен с изборните резултати и решението на ОИК и е предприел действия да бъде освободен от длъжността контрольор пред СОС

При проведеното гласуване на горното предложение за решение, Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 32 членове на комисията -  „ЗА“ това предложение за решение гласуваха  18 членове: П. Витанова, А. Крумова, Б. Евтимов, В. Бояджиев,  Д. Асенов, Е. Пепелянков, М. Пешев, Н. Ангелова, С. Качулкова, С. Кондева, Ст. Кожухаров, Х. Василева, В. Кацов,, В. Грънчарова, М. Димитрова-Влавиану, М. Сюлейман, Д. Стоянов и В. Якимов ,„ПРОТИВ“ гласуваха 14 членове: Ж. Иванова,  Вл. Иванов, И. Илиев,  Д. Пачева, Ж. Котева, И. Василев, Т. Дишлиева, М. Якова, Н. Динчева, Ив. Виденова, Д. Цекова, Б. Паракозова, Б. Костова-Атанасова, И.Илиев

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, , във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението на ОИК подлежи на оспорване на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА пред Административен съд -София град в 7 –дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 31.01.2020 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 1251-МИ / 19.05.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

  • № 1250-МИ / 01.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

  • № 1249-МИ / 07.01.2022

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения