Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1234-МИ
Столична, 07.11.2019

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г., след 19 ч.

 

Председателят на ОИК – Столична община представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г., след 19:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на ОИК:

 1. Сигнал от Антонина Душева, вх. № 1386/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 19,31 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. В същия е посочено, че в 36-то училище в район Красна поляна няма ток, в секциите и тъмно и има хаос. ОИК-СО преди получаване на сигнала е била уведомена, че на територията на район Красно село, където се намира 36то СУ, има прекъсване на електрозахранването от ЧЕЗ поради авария и незабавно е дала указания на СДВР да бъде засилено полицейското присъствие в местата за гласуване, а на районната администрация район Красно село да осигурят допълнителни помощни средства за осветление в СИК.
 2. Сигнал от Надежда Йорданова, вх. № 1387/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 19,32 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в секция 079 в район Слатина не се допуска представителя на коалицията с аргумента, че не се е явил в началото на изборния ден-7,00 ч. сутринта. Незабавно след получаване на сигнала ОИК е дала указания за СИК за зачитане на правата на упълномощените представители, съгласно ИК.
 3. Сигнал от Антонина Душева, вх. № 1388/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 19,50 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в секция 25 в район Слатина не се допуска регистрираният представител на коалицията. Незабавно след получаване на сигнала ОИК е дала указания за СИК за зачитане на правата на упълномощените представители, съгласно ИК.
 4. Сигнал от Надежда Йорданова, вх. № 1389/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 21,45 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в СИК 224607010 на представителя на коалицията е предаден препис от протокол на СИК, в който не е посочено нито брой гласували, нито брой гласували за Георги Пламенов Георгиев, нито брой гласували за Наталия Илиева Стоянова. Сочи се, че това е груба манипулация на изборния процес, което е основание за неправилно отразяване на резултатите. ОИК-СО извърши проверка и установи, че СИК 224607010 е предала в ОИК два броя протоколи за отчитане на резултатите от изборите за кмет на Столична община и кмет на район Слатина. Двата протокола са подписани от пълния състав на комисията. В тях не са извършвани поправки и не са отбелязани каквито и да било нарушения, възражения или жалби в хода на изборния процес и до установяване на изборните резултати. Резултатите са изписани както цифром, така и словом. Видно от посоченото в протоколите, г-жа Надежда Йордановане не е присъствала в изборното помещение при установяване на изборните резултати. Протоколите на СИК са подписани от всички членове на комисията, които имат качеството на длъжностни лица, и до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт следва да се приеме, че СИК е установила и удостоверила вярно посочените в протоколите факти. Сигналът е недоказан и неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.
 5. Сигнал от Надежда Йорданова, вх. № 1390/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 22,10 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в СИК 059, район Слатина на представителя на коалицията е предаден препис от протокол на СИК, в който вместо брой гласували за Георги Пламенов Илиев и Наталия Илиева Стоянова са посочени номерата на кандидатите в кандидатската листа съответно 66 и 68. Посочва се, че това обстоятелство е груба манипулация на изборния процес, което дава основание за неправилно отразяване на резултатите. ОИК – СО като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан. Съгласно Решение № 62/04.04.2019 г. на ЦИК и трайно установената практика на комисията, подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Предвид на горепосоченото сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.
 6. Сигнал от Надежда Йорданова, вх. № 1391/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 22,33 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в СИК 047, район Слатина на представителя на коалицията е предадено копие на протокол на СИК, който не е пълен и е в разрез с изискванията на ИК. Твърди се, че за кандидата Георги Пламенов Илиев са отбелязани 119 гласа, а за кандидата Наталия Илиева Стоянова 118 гласа само цифром. Отбелязаните действителни гласове били 317. Същевременно при преброяването на гласовете било установено, че за кандидата Георги Пламенов Илиев били установени 200 гласа, а за кандидата Наталия Илиева Стоянова 120 гласа. Комисията била напуснала бързо изборното помещение и на представителя на коалицията Ива Веселинова Янева не била дадена възможност да направи своите възражения за неправилно отразения резултат. Посочва се, че това обстоятелство е груба манипулация на изборния процес, което дава основание за неправилно отразяване на резултатите. ОИК – СО като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан. Съгласно Решение № 62/04.04.2019 г. на ЦИК и трайно установената практика на комисията, подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Предвид на горепосоченото сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.
 7. Сигнал от Надежда Йорданова, вх. № 1392/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 23,12 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на пълномощник на КП „Демократична България – Обединение“. Твърди, че в СИК 003, 006 и 015 в СУ 120-училище „Г. Сава Раковски” в район Лозенец в протоколите няма нанесен резултат от гласуването словом, а само цифром. На представителите на коалицията не била предоставена възможност да впишат възраженията си в съответните протоколи. Посочва се, че това обстоятелство е груба манипулация на изборния процес, което дава основание за неправилно отразяване на резултатите. ОИК-СО като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че СИК 003, 006 и 015 в район Лозенец са предали в ОИК по два броя протоколи за отчитане на резултатите от изборите за кмет на Столична община и кмет на район Лозенец. Всеки от двата протокола е подписан от пълния състав на съответната комисия. В тях не са извършвани поправки при установяване на действителните гласове в СИК и не са отбелязани каквито и да било нарушения, възражения или жалби в хода на изборния процес и до установяване на изборните резултати. Резултатите са изписани както цифром, така и словом. Видно от посоченото в протоколите, г-жа Надежда Йордановане не е присъствала в изборните помещения при установяване на изборните резултати. Протоколите на СИК са подписани от всички членове на съответната комисия, които имат качеството на длъжностни лица, и до установяване на противното с влязъл в сила съдебен акт следва да се приеме, че СИК е установила и удостоверила вярно посочените в протоколите факти. Сигналът е недоказан и неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.
 8. Сигнал от Никола Вапцаров, представляващ Инициативния комитет за издигане на Мая Манолова за кмет на Столична община до Централна избирателна комисия, вх. № 1393/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 03.11.2019 г. в 23,41 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО. В същия се иска в спешен порядък да бъде отстранено нарушението на ОИК София, което се изразява в недопускане до изчислителен център и пункт за приемане представител и застъпник на ИК. Доколкото сигналът е адресиран до ЦИК, ОИК-СО приема същия за сведение.
 9. Жалба от Николай Белалов, представител на „БСП за България”, вх. № 1394/05.11.2019 г., постъпила на електронната поща на ОИК Столична община на 04.11.2019 г. в 03,11 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО. В същата се излагат твърдения, че като представител на коалицията на същия е било попречено да изпълнява в пълен обем правата си съгласно чл. 126, ал. 1, т. 4 от ИК като му е било ограничено движението в зала „Армеец”, което не му е дало възможност да наблюдава конкретното приемане на протоколите на СИК и въвеждането им в изчислителните пунктове. Абсолютно му е било забранено да фотографира в залата, което практически е направило невъзможно констатирането и документирането на нарушения в процеса. Посочва, че до мястото на представителите, наблюдателите и застъпниците са присъствали въоръжени полицаи без да е ясно по чие нареждане същите се намират в помещенията на ОИК при приемане на протоколите. Твърди се, че към определен момент през ОИК и изчислителният център са били преминали 2000 СИК от София град, което надхвърля значително броя на регистрираните СИК в града. Моли се решенията на ОИК Столична да бъдат отменени и да се направи проверка за регистрираните и отчетени СИК в ОИК Столична. Доколкото жалбата е адресирана до ЦИК, ОИК-СО приема същата за сведение.
 10. Сигнал от Александър Ненков, вх. № 1396/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 04.11.2019 г. в 0,24 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на упълномощен представител на МК ГЕРБ /СДС/. В същия се излагат твърдения, че в СИК № 86 и 89 в район Младост, председателствани от представител на БСП, е допуснато нерегламентирано гласуване в двете урни като бюлетините са разделяни според вида избор съответно за кмет на община и за кмет на район. Посочва се, че това е нарушение на разпоредбана на чл. 211 от ИК, съгласно която втората изборна кутия се отваря след запълване с бюлетини на първата. Иска се да бъде извършена проверка и съответно да бъдат предприети необходимите действия и дадени указания по повеждане на изборния процес в посочените СИК. ОИК – СО като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че видно от предадените протоколи от двете СИК изборния процес в тях е приключил в 20,00 часа на 03.11.2019 г., а подписите в протоколите за установяване на резултатите са положени в 20,37 часа в този за кмет на район и в 21,00 часа в този за кмет на община за СИК 86, респективно в 21,30 часа в този за кмет на община и кмет на район за СИК 89. Дори изнесените от подателя на сигнала факти да са верни, то нарушението е било преустановено с обявяване край на изборния ден и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК. След края на изборния ден, установяване на изборните резултати и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и общинската администрация, не може да бъде извършена проверка по сигнала или установено нарушение на изборните правила. Предвид на гореизложеното и приема сигнала за сведение.
 11. Сигнал от Татяна Георгиева, вх. № 1397/05.11.2019 г., постъпил на електронната поща на ОИК Столична община на 04.11.2019 г. в 0,34 часа, рег. № 165 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО, в качеството си на упълномощен представител на МК ГЕРБ /СДС/. В същия се предоставя информация за незаконосъобразна агитация от страна на Владимир Петров-кандидат за кмет на район Връбница от коалиция „БСП за България”. Твърди се, че същият се среща и разговаря с граждани, осъществява агитация в коридорите на училищата и пред входа на СИК на територията на район Връбница. Иска се извършване на проверка и предприемане на необходимите действия за преустановяване на посоченото нарушение на ИК. Прилага се снимков материал. ОИК – СО като разгледа сигнала и извърши проверка установи, че до края на изборния ден в ОИК не е постъпвал сигнал за горното нарушение. Дори изнесените от подателя на сигнала факти да са верни, то нарушението е било преустановено с обявяване край на изборния ден и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК. След края на изборния ден, установяване на изборните резултати и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и общинската администрация, не може да бъде извършена проверка по сигнала или установено нарушение на изборните правила. Предвид на гореизложеното и приема сигнала за сведение.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

ПРИЕМА доклада по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г., след 19 ч.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.11.2019 в 17:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1251-МИ / 19.05.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

 • № 1250-МИ / 01.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения