Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Веселин Богомилов Кръстев за Общински съветник в Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 57 от 13.09.2023 г. от инициативен комитет от 4 избиратели в състав – Калин Спасов Лиловски, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., Димчо Иванов Димов, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., Цветан Йорданов Кирчев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, кв. "Горна Баня", ул. "628" № 4, Владия Владимирова Михайлова, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане Веселин Богомилов Кръстев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........,, за независим кандидат общински съветник на Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 12 на 13.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет от 13.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на кандидат Веселин Богомилов Кръстев като независим кандидат за общински съветник на Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Владия Владимирова Михайлова; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания - Владия Владимирова Михайлова;  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет - 4 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 4 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение изх. № 128-10/13.09.2023г. за открита сметка на името на Владия Владимирова Михайлова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Богомилов Кръстев.

Налице са изискванията на чл. 153 ИК и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Калин Спасов Лиловски, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........;
 2. Димчо Иванов Димов, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........;
 3. Цветан Йорданов Кирчев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........;
 4. Владия Владимирова Михайлова, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София...........

за издигане на Веселин Богомилов Кръстев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........,  за независим кандидат общински съветник на Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Владия Владимирова Михайлова, с ЕГН:.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му .

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения