Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за кмет на район „Красно село“ , Столична община


Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 250 от 18.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Росина Георгиева Станиславова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София ………., Мила Илкова Шивачева, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ………. и Васил Георгиев Георгиев, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Николай Веселинов Веселинов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………. за независим кандидат за кмет на район „Красно село“, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 25 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Към заявлението са приложени: Протокол за създаване на инициативен комитет от 18.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов като независим кандидат за кмет на район „Красно село“, Столична община; за Председател на инициативният комитет са определени лицата - Росина Георгиева Станиславова; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания - Росина Георгиева Станиславова; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК – 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Общинска банка АД от 18.09.2023г.. за открита сметка на името на Росина Георгиева Станиславова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов.
Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София – град


РЕШИ:


РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:
1. Росина Георгиева Станиславова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ……….,
2. Мила Илкова Шивачева, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ………. и
3. Васил Георгиев Георгиев, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ……….
за издигане на Николай Веселинов Веселинов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………. за независим кандидат за кмет на район „Красно село“, Столична община на 29 октомври 2023 г.
ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Росина Георгиева Станиславова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София……….
ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.
РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения