Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Атанас Нанов Минев за кмет на район “Лозенец”, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 210 от 18.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Росен Петров Петров с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………., Иван Николов Велков, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ……….и Теодор Славчев Бусерски, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ………. , с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Атанас Нанов Минев, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………. за независим кандидат за кмет на район “Лозенец”, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 21 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Към заявлението са приложени: Протокол за създаване на инициативен комитет от 11.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на Атанас Нанов Минев като независим кандидат за кмет на район “Лозенец”, Столична община; за Председател на инициативният комитет са определени лицата – Росен Петров Петров и Теодор Славчев Бусерски (заедно и поотделно); за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания – Росен Петров Петров; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Банка ДСК АД с изх. №2103-20-00348/14.09.2023г. за открита сметка на името на Росен Петров Петров, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Атанас Нанов Минев.
Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София – град
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:
1. Росен Петров Петров с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………. ,
2. Иван Николов Велков, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ……….
3. Теодор Славчев Бусерски, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ……….
за издигане на Атанас Нанов Минев, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: с постоянен адрес: гр. София, ………. , за независим кандидат за кмет на район “Лозенец”, Столична община на 29 октомври 2023 г.
ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Росен Петров Петров с ЕГН: ……….и Теодор Славчев Бусерски, с ЕГН: ………. - заедно и поотделно.
ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.
РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения