Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1136-МИ
Столична, 06.02.2024

ОТНОСНО: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

В ОИК – Столична община на 30.01.2024 г., по електронната поща е постъпил сигнал от г-жа Надежда Димитрова Дойчева, заведен с входящ № 1763 от 30.01.2024 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 94 от 30.01.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат данни, че Радослав Руменов Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден", Столична община, назначен на 27.11.2023 г., е извършило нарушение като към 29.01.2024 г. същият участва като съдружник и е и управител на "РАДИКО БИО СОЛЮШЪНС" ООД, с ЕИК 204035328, с което същият изпълнява същинска търговска дейност по смисъла на закона. Посочва се, че г-н Колев е имал едномесечен срок да изпълни законоустановените си задължения, с които да премахне всички несъвместимости със заемания от него пост. С оглед на гореизложеното подателката на сигнала счита, че е на лице несъвместимост на заемания пост от заместник-кмет на район Илинден, Столична община от страна на Радослав Руменов Колев, доколкото се посочва, че същият е нарушил разпоредбата на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. Посочва се още, че бездействието и неизпълнението на законоустановеното задължение по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА на Радослав Колев е основание за прекратяване на правомощията му като заместник-кмет на район "Илинден", Столична община. Моли се комисията с оглед дадените й от ИК правомощия да се произнесе с решение по реда на чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК и да уважи сигнала като използва същия като законен повод за прекратяване на правомощията на Радослав Руменов Колев като заместник-кмет на район "Илинден", Столична община поради неизпълнение на законоустановеното си задължение по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и тъй като към датата на подаване на сигнала същият е управител и съдружник в дружество с ограничена отговорност и извършва търговска дейност по смисъла на закона.

Към сигнала е приложено Удостоверение, с изх. № 20240129103916 от 29.01.2024 г. по отношение на "РАДИКО БИО СОЛЮШЪНС" ООД, с ЕИК 204035328, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

В ОИК – Столична община на 30.01.2024 г., по електронната поща е постъпил сигнал от г-н Христо Веселинов Гадев, заведен с входящ № 1764 от 30.01.2024 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 96 от 30.01.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат абсолютно същите данни и с идентично оформление на текста по отношение извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община, както в сигнала, получен от г-жа Надежда Димитрова Дойчева.

Към сигнала е приложено Удостоверение изх. № 20240129103051 от 29.01.2024 г. по отношение на "РАДИКО БИО СОЛЮШЪНС" ООД, с ЕИК 204035328, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

След като се запозна с направените в сигналите оплаквания и на основание чл. 213 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и предвид факта, че двата сигнала имат връзка помежду си относно изложените в същите оплаквания срещу действия на едно и също лице, ОИК – Столична община обединява административните преписки по двата сигнала за произнасяне в едно решение.

ОИК – Столична община като разгледа сигналите установи, че се касае за приложение на разпоредбата на Глава пета, чл. 38 и следващите от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ЗМСМА кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции. Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗМСМА кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им, а съгласно ал. 3 на същата разпоредба в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Съгласно чл. 32 ЗМСМА общинските съветници и кметовете полагат клетва. От тази разпоредба обаче са изключени заместник-кметовете доколкото същите се назначават от кмета на общината/района. За същите е приложима разпоредбата на чл. 41, ал. 4 ЗМСМА, но същото задължение те следва да извършат пред органа по назначаването си, а не пред съответната общинска избирателна комисия. За пълнота следва да се посочи задължителното за прилагане решение № 13 от 24.09.2020 г., постановено по к. д. № 5 по описа на Конституционния съд на Република България за 2020 г. (относно конституционосъобразността на ЗМСМА), в което се казва, че "Доколкото несъвместимостта засяга безпристрастното изпълнение на публичната длъжност в обществен интерес, задължението за нейното установяване е на органа по избора или назначаването. Аргумент за това е обстоятелството, че всички специални закони предвиждат като последица от констатираната несъвместимост прекратяване на правоотношението на заемащия публична длъжност, което е в компетентността на този, който го е избрал или назначил.". Доколкото ОИК – Столична община не е избирала Радослав Руменов Колев за лице, което да заема длъжността заместник-кмет на район "Илинден", Столична община, а същият и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ЗМСМА следва да е назначен от избрания за кмет на район "Илинден", Столична община г-н Емил Валентинов Бранчевски, то същият е оправомощен да установи несъвместимост по отношение г-н Радослав Руменов Колев.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинска избирателна комисия – Столична община

Р Е Ш И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

ПРЕПРАЩА сигналите и настоящото решение на Емил Валентинов Бранчевски – кмет на район "Илинден" – Столична община за произнасяне по компетентност.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 06.02.2024 в 18:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения