Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1126-МИ
Столична, 12.11.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили след края на изборния ден, 05.11.2023 г.

 

Председателят на ОИК – Столична община представи доклад по сигналите и жалбите, постъпили след края на изборния ден, 05.11.2023 г., както следва:

 1. По имейла на ОИК Столична община в 18,54 часа на 05.11.2023 г. е постъпил сигнал от Николинка Георгиева Маринова-Янчева. Същият е заведен с вх. № 1645/05.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 84 от 05.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в 18 ч. в 04 СОУ община Искър избраната за общински съветник от ГЕРБ Лорита Радева е преминала през всяка една секция като е извиквала членовете на комисиите и им е давала инструкции. Десет минути след това кандидатът за кмет на район Искър от първи тук Гергана Калпачка тичайки се е присъединила към Лорита Радева. Твърди се, че осъществените действия представляват нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 и чл. 231 от ИК и представляват явна агитация. Към сигнала има приложен снимков материал – 3 бр. снимки. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че в същия не е посочено какви агитационни дейности са осъществявали лицата Лорита Радева и Гергана Калпачка. Обичайна практика е представители на една партия да разговарят с членовете на СИК от своята квота. Не е посочено дали даваните инструкции на членовете на СИК са с характер на предизборна агитация съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в §1, т. 17 от ДР на ИК.
 2. По имейла на ОИК Столична община в 18,58 часа на 05.11.2023 г. е постъпил сигнал от Цветелина Иванова Пенева. Същият е заведен с вх. № 1646/05.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 84 от 05.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 224613039 в 15 СОУ „Адам Мицкевич“ са поставени три отделни урни за бюлетините за гласуване като тези от хартия се разделят в две урни. Посочва се, че председателят на СИК категорично е отказал да спазва Методическите указания на ЦИК като ситуацията е била идентична и на първия тур на изборите. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че действително се касае за нарушение на правилата на изборното законодателство и е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на същите.
 3. По имейла на ОИК Столична община в 19,28 часа на 05.11.2023 г. е постъпил сигнал от Елена Гугалова. Същият е заведен с вх. № 1649/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК с непосочен номер в отсъствието на лицата Елена Руменова Гугалова-зам. председател и Галина Методиева Илиева-член в 17,00 часа в отсъствието на двете е взето решение от комисията да се отвори кутията с машинни бюлетини и да се преместят в кутията с хартиени бюлетини 4 бюлетини, които са от хартиено гласуване и са пуснати погрешка. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият е адресиран до Централна избирателна комисия и на второ място до общинската избирателна комисия. На следващо място не е посочен СИК, за който се подава оплакването. Не е посочено и колко от назначените членове на СИК, извън двете жалбоподателки, са участвали във вземането на решението. В този смисъл ОИК Столична не може да извърши каквато и да било проверка са спазване на изборното законодателство.
 4. По имейла на ОИК Столична община в 19,35 часа на 05.11.2023 г. е постъпил сигнал от Татяна Цекова. Същият е заведен с вх. № 1651/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че при посещение на СИК 26 в район Надежда жалбоподателката е установила, че срещу нейното име в избирателния списък са записани данни на друг гласоподавател. На зададен въпрос защо се е случило така, СИК са отговорили, че са допуснали грешка и в момента същата е поправена. Посочва се, че в СИК се попълват данни на негласували лица и си пускат бюлетини. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че явно се касае за техническа грешка на СИК доколкото жалбоподателката не посочва, че в избирателния списък срещу нейното име има и положен подпис.
 5. По имейла на ОИК Столична община в 20,07 часа на 05.11.2023 г. е постъпил сигнал от Даниела Стоева. Същият е заведен с вх. № 1651/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 39 в 23-то училище, община Слатина членът на СИК, който отговаря за машинното гласуване, не полага печат върху машинните бюлетини. Посочва се, че това се е случило на човек преди жалбоподателката като същата предполага, че и на много други гласоподаватели. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че със свое писмо изх. № МИ-15-1356/05.11.2023 г., ЦИК е указала на СИК, че в този случай бюлетините се отчетат по правилата за действителни гласове.
 6. По имейла на ОИК Столична община в 20,14 часа на 05.11.2023 г. е постъпила жалба от МК ГЕРБ/СДС, представлявана от Тодор Славов Кръстев. Същата е заведена с вх. № 1654/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 114 в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в 17,00 часа е взето решение от комисията да се отвори кутията с машинни бюлетини и да се преместят в кутията с хартиени бюлетини 4 бюлетини, които са от хартиено гласуване и са пуснати погрешка. Посочва се, че това е нарушение на правилото на чл. 211, ал. 3 от ИК доколкото кутията за бюлетини се отваря след приключването на гласуването. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият е постъпил на 05.11.2023 г. в 20.14 часа, т.е. след края на изборния ден, доколкото за СИК 114 не са постъпили данни за наличие на предпоставките на чл. 220 от ИК, и не може да се направи проверка за спазване на изборното законодателство. За пълнота следва да се посочи, че извършените действия са в нарушение на правилата на ИК тъй като посочените действия от СИК спокойно би могло да бъдат извършени след приключване на гласуването в секцията.
 7. По имейла на ОИК Столична община в 23,35 часа на 05.11.2023 г. е постъпила жалба от адв. Александра Стеркова, упълномощен представител на МК „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ). Същата е заведена с вх. № 1656/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 224619001 е допуснато следното нарушение на изборния процес – по данни от устройството за гласуване с машина подадените гласове за кмет на община са 157, а в протокола са значително по-малко; за кмет на район са 137, а в протокола са значително по-малко. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК. Отделно от това ОИК Столична община няма правомощия да се намесва в работата на СИК след обявяване на края на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в съответната СИК като протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 8. По имейла на ОИК Столична община в 0,27 часа на 06.11.2023 г. е постъпила жалба от адв. Александра Стеркова, упълномощен представител на МК „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ). Същата е заведена с вх. № 1657/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 224619009, 224619010 и 224619011 в протокола има разминаване между бройката подписани в избирателния списък и сбора на бюлетините от машина и хартия. Съща така не е попълнен и броя на неизползваните бюлетини. Иска се да се извърши проверка и да се укаже на СИК да се спазват разпоредбите на ИК и Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК при работата си в изборния ден. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК. Отделно от това ОИК Столична община няма правомощия да се намесва в работата на СИК след обявяване на края на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в съответната СИК като протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 9. По имейла на ОИК Столична община в 0,34 часа на 06.11.2023 г. е постъпила жалба от адв. Александра Стеркова, упълномощен представител на МК „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ). Същата е заведена с вх. № 1658/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 224615033 броят на подписите на гласувалите не съвпада с броя на гласувалите на хартия и машина. Моли се да се извърши повторно преброяване на място преди валидирането на протокола на посочената СИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че доколкото сигналът е постъпил в ОИК Столична община след края на изборния ден, то комисията не би могла да извърши проверка и да даде указания на членовете на СИК. Отделно от това ОИК Столична община няма правомощия да се намесва в работата на СИК след обявяване на края на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в съответната СИК като протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 10. По имейла на ОИК Столична община в 1,07 часа на 06.11.2023 г. е постъпила жалба от адв. Александра Стеркова, упълномощен представител на МК „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (СПАСИ СОФИЯ). Същата е заведена с вх. № 1659/06.11.2023 г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в СИК 224603012 машинният вот за 85 Васил Терзиев не е въведен кат общо машинен вот са 47, за „не подкрепям никого“ е отбелязан 1 глас, за Ваня Григорова 14, а за Васил Терзиев-0 като за него трябва да е остатъкът от 32 гласа. ОИК Столична община като разгледа сигнала и протокол на СИК 224603012 за кмет на община установи, че в същия в т. 12 е посочено 32 гласа за номер 85 и 14 гласа за номер 86 като в същия няма поправки. В този смисъл ОИК Столична община не може да установи от къде жалбоподателката черпи информация за допуснато нарушение от страна на СИК.
 11. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР с рег. No. 225р-42058/23г/05.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1660/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в 9 ФЕГ София служител на 01 РУ-СДВР е чул, че в стая 108, където се е помещавала СИК 17, се разговаря на висок тон. При извършената проверка било установено, че възрастна жена, придружавана от дъщеря си, гласувала с машина и разпечатаният вот бил за неправилния кандидат за кмет според възрастната жена, при което тя скъсала разпечатана бюлетина. След разговор с председателя на СИК било обяснено, че няма нужда от намеса на органите на МВР. От извършената проверка не били установени данни за извършено престъпление или нарушение във връзка с изборния процес. Като разгледа сигнала ОИК Столична община установи, че няма данни за извършено нарушение на изборните правила и като такъв приема сигнала за сведение.
 12. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР с рег. No. 225р-42057/23г/05.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1661/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в 148 ОУ и 157 ГИЧЕ на адрес ул. Слатинска № 35 в близост до двора на училището са установени 2 бр. преносими маси. При същите са установени лицата Мирослав Станчев Георгиев, Славка Богданова Дакова и Биляна Григорова Григорова-Манасиева, които са събирали подписи от граждани за провеждане на референдум за запазване на националния празник „3-ти март“ и за „Мир и суверенитет“. Масите са били разположени извън двора на училището на тротоара като лицата са представили документ от Столична община, от който се дава разрешение за позициониране на територията на райони в гр. София , включително и в община Слатина. Посочва се, че от събраните материали не се установяват престъпления по чл. 167-169 от НК. Като разгледа сигнала ОИК Столична община установи, че няма данни за извършено нарушение на изборните правила и като такъв приема сигнала за сведение.
 13. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР с рег. No. 225р-42061/23г/05.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1662/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 6, район Изгрев машината за машинно гласуване в секцията била повредена и след като не успели да отстранят повредата комисията била съставила протокол съгласно указанията на ЦИК и в секцията гласуването следвало да продължи само с хартиени бюлетини. Преписка рег. No. 225р-42060/23г/05.11.2023г. касае СИК 32, 33, 34, 35 в район Слатина. Било установено, че в 33 СИК машината била дефектирала, за което СИК била изготвила протокол. Посочва се, че от събраните материали не се установяват престъпления по чл. 167-169 от НК. Като разгледа сигнала ОИК Столична община установи, че за СУЕМГ на СИК 33 в район Слатина е надлежно уведомена и е информирала ЦИК като е получила съответното разрешение за преминаване само на хартиени бюлетини на основание чл. 269 ИК. Що се отнася до останалите посочени СИК, то членовете на СИК не са уведомили ОИК Столична община по посочения в методическите указания на ЦИК ред и в този смисъл не е приела решения за преустановяване на гласуването със СУЕМГ. При все това няма данни за извършено нарушение на изборните правила и като такъв приема сигнала за сведение.
 14. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР с рег. No. 225р-42138/23г/05.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1663/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че при гласуването си в СИК 13 в 93-го СУ „Александър Теодоров-Балан“ лицето Владислав Топчев е забравило да върне картата за гласуване. След няколко разговора с лицето, картата била върната около 17,00 часа като Топчев посочил, че се е забавил, защото е пътувал до гр. Драгоман. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че в същия не се съдържат данни за допуснато нарушение на изборния процес, а по-скоро за причинено техническо неудобство на СИК доколкото за времето от 12,30 часа до 17,00 часа е била принудена да работи с две от трите предоставени карти. В този смисъл ОИК Столична община приема доклада за сведение.
 15. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 01 РУ-СДВР с рег. No. 225р-42137/23г/05.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1664/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в 148 ОУ-157 ГИЧЕ на ул. Слатинска № 35 пред секция 57 гражданка разговаряла на висок тон по телефона като искала да й се предостави имейл за подаване на сигнал срещу секцията. Било установено, че лицето гласувало с машина, но след разпечатване на разписката й от вота комисията не поставила печат върху нея. Гласоподавателката била установена като Боряна Ангелова Каменова. Председателят на СИК Силвия Грозданова заявила, че няма нужда от намеса на органите на МВР. От извършената проверка не били установени данни за извършено престъпление или нарушение във връзка с изборния процес. Като разгледа сигнала ОИК Столична община установи, че няма данни за извършено нарушение на изборните правила и като такъв приема сигнала за сведение. За пълнота следва да се посочи, че със свое писмо изх. № МИ-15-1356/05.11.2023 г., ЦИК е указала на СИК, че в този случай бюлетините се отчетат по правилата за действителни гласове.
 16. На 06.11.2023 г. в 12,29 часа по електронната поща на ОИК Столична община е получена жалба от Александра Станишева, заведена с вх. № 1665/06.11.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 86/06.11.2023г. в 12.29 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В 12,44 часа на 06.11.2023 г. по имейла на ОИК Столична община е постъпил още един имейл от Александра Станишева, който съдържа идентична жалба с предходно подадената такава. Същата е заведена с вх. № 1666/06.11.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 86/06.11.2023г. в 12.44 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията В същата се излагат данни за неотразяване на гласовете, подадени за кандидат за кмет, за когото жалбоподателката е подала своята хартиена бюлетина в СИК 224601013. Отделно се излагат данни за подаване на ръкописна жалба, свързана с невъзможността да се гласува машинно в същата избирателна секция, която не е била отбелязана в протокола. Посочено е, че протоколът е подписан в 1,50 часа с дата 29.10.2023 г. ОИК На основание чл. 213 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и предвид факта, че и двете жалби имат идентично съдържание относно изложените в същите оплаквания, ОИК – Столична община обединява двете административни преписки за произнасяне в едно решение. ОИК Столична община служебно установи, че вече е била сезирана със същата жалба, подадена на 03.11.2023 г. като по същата ОИК Столична община е приела Решение № 1006-МИ/03.11.2023 г. Към настоящия момент, 07.11.2023 г., решението не е обжалвано по предвидения в него ред и е влязло в законна сила. ОИК Столична община потвърждава становището си, че протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и до доказване на противното по надлежния съдебен ред, следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК.
 17. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 09 РУ-СДВР с рег. 3384р-47855/23г/31.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1667/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към докладната записка са приложени сведения от Соня Станиславова Илиева и Павел Маринов Любенов, както и докладна записка относно проверка. Посочва се, че на 29.10.2023г. около 17.04 часа в ОДЧ 90 е получен сигнал за проблем в СИК 8, находяща се в гр. Банкя, ул. Варна 202, читалище Светлина. Нямало списъци с кандидатите за кметове, а шрифта на бюлетините бил прекалено дребен. СДВР извършило проверка като изискало сведение от председателя на СИК 8 Павел Любенов. Последният е заявил, че е спазил всички изисквания на закона, като е залепил пред изборното помещение всички списъци с кандидатите, както и в кабинките за гласуване. СДВР констатира, че не са събрани данни за престъпление от общ характер и изпраща преписката на ОИК за вземане на решение по компетентност. Доколкото подаденият от Соня Илиева сигнал до СДВР касае евентуални нарушения, извършени при провеждането на първия тур от изборите за кметове и общински съветници, провел се на 29.10.2023г., и с оглед на обстоятелството, че ОИК Столична Община е сезирана едва на 06.11.2023г., т.е. повече от седмица след приключването на първия тур на изборите, ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 18. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42694/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1669/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към докладната записка са приложени сведения от Георги Иванов Абаджиев, Теменужка Димитрова Тенева, Олга Христофорова Иванова. Твърди, се че на 29.10.2023г. около 9.30 часа е получен сигнал от лице с фамилията Абаджиев, който заявява, че в 132 СУ „Ваня Войнова“, находящо се на бул. Цар Борис III 128 в една от секциите (предполага се, че е 54-та), една от жените в секцията на около 60 години пита хората за кого ще гласуват, споделя лично мнение и подтиква хората да гласуват за определена партия ГЕРБ-СДС, ПП. Снети са сведения от подалия сигнала Абаджиев, както и от председателя на СИК 54 и член на СИК 54. В сведенията се посочва, че изложеното в сигнала от г-н Абаджиев не отговаря на истината. Посочено е, че по време на изборния ден, председателката на СИК е получила и обаждане от ОИК Столична Община във връзка с получен в ОИК сигнал за същото това нарушение. ОИК Столична Община е била сезирана в изборния ден в 14,52 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1389 с постъпило оплакване евентуално от Димитър Черкезов, препратено по компетентност от ЦИК относно подобни действия от СИК 54. В тази връзка ОИК Столична Община е разговаряла с председателя на СИК и са дадени указания за спазване на закона и методическите указания на ЦИК. Към настоящия момент, повече от седмица след приключването на първия тур на изборите, ОИК Столична Община няма как да извърши допълнителна проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 19. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42695/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1670/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към докладната записка е приложено сведение от Атанас Владимиров Цветков. В докладната записка се посочва, че е получен сигнал на 29.10.2023г. относно поставен агитационен материал на по-малко от 50 метра от входа на 05 ОУ „Иван Вазов“, находящо се на ул. Симеон Радев 31. Сигналът до СДВР е подаден в изборния ден, а ОИК Столична Община е сезирана и запозната с него повече от седмица по-късно. Към настоящия момент ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства, защото изборният процес вече е приключил. Отделно от това ОИК Столична Община не е компетентна да се произнася по сигнали за неправомерно разположение агитационни материали след приключване на предизборната кампания. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 20. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42698/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1671/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към докладната записка е приложено сведение от Борислав Павлов Георгиев. В докладната записка се посочва, че е получен сигнал на 29.10.2023г. относно поставен агитационен материал на вратата на търговски обект – книжарница, находяща се в двора на 50 ОУ „Васил Левски“ в кв. Драгалевци, ул. Папрат 22. Сигналът до СДВР е подаден в изборния ден, а ОИК Столична Община е сезирана и запозната с него повече от седмица по-късно. Към настоящия момент ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства, защото изборният процес вече е приключил. Отделно от това ОИК Столична Община не е компетентна да се произнася по сигнали за неправомерно разположени агитационни материали след приключване на предизборната кампания. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 21. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42699/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1672/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към докладната записка са приложени: докладна за извършена проверка – 2 броя, пълномощно от Александра Сорокина като оправомощено лице от ИК за организиране на подписка за провеждане на национален референдум „Трети март“, съгласувателно писмо на СО с изходящ номер СОА23-СГ01-2594/24.10.2023г., Сведение от Иван Костов Стефанов. Посочва се, че до изходя на 66 СУ „Филип Станиславов“, на ул. Букет 29, има поставена маса и хора, които приканват за провеждане на референдум. Не са установени от полицията материали, свързани с изборния процес, а само такива относно подписка за организиране на референдум. От представеното съгласувателно писмо се вижда, че Столична Община е дала съгласие за провеждането на подписка в периода 24.10.2023г. – 18.01.2024г., като в писмото се посочват районите на СО, където може да се проведе подписката. Посоченото в сигнала място е включено в тези райони. Към настоящия момент ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства, защото изборният процес вече е приключил. Доколкото в материалите се съдържат данни, че подписката не е използвана за предизборна агитация (липсвали материали за изборите за кмет и общински съветници, проведени на 29.10.2023г.), ОИК Столична Община приема, че не е налице нарушение на изборното законодателство, поради което сигналът следва да бъде оставен без уважение.
 22. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42702/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1673/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В докладната записка са изложени данни за сигнал от Янко Стефанов относно извършени нарушения на ИК. Подалият сигнала се оплаква, че на електронната си поща е получил съобщение с текст „Остават по-малко от три часа до изборите“ и снимка на Васил Терзиев – кандидат за кмет на гр. София. МВР са извикали г-н Стефанов за снемане на сведение, като последният заявил, че не желае да потвърди лично сигнала си. Доколкото лицето Янко Стефанов е завил, че не желае да потвърди лично сигнала си, ОИК Столична Община счита, че не е сезирана валидно със сигнал и не дължи разглеждане и произнасяне по същия. За пълнота следва да се отбележи, че към получената от СДВР преписка не са представени никакви доказателства, които да потвърждават изложеното от подалия сигнала – липсва копие на полученото съобщение със снимката на Васил Терзиев – кандидат за кмет на гр. София.
 23. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 06 РУ-СДВР с рег. No. 230р-42703/2023г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1674/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В докладната записка се посочва, че на 29.10.2023г. е получен сигнал от мл. инспектор Валери Киров за извършено нарушение на изборния процес, изразяващо се в залепен плакат на стълб в близост до избирателни секции. Въпросният плакат бил залепен до 36-то СУ „Михаил Горки“. В докладната записка се посочва също така, че е сигнализирана Столична Община за предприемане на действия по премахване на материала. Доколкото подаденият сигнал касае евентуални нарушения, извършени при провеждането на първия тур от изборите за кметове и общински съветници, провел се на 29.10.2023г., и с оглед на обстоятелството, че ОИК Столична Община е сезирана едва на 06.11.2023г., т.е. повече от седмица след приключването на първия тур на изборите, ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства. ОИК Столична Община не е компетентна да се произнася по сигнали за неправомерно разположени агитационни материали след приключване на предизборната кампания. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 24. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 09 РУ-СДВР с рег. No. 3384р-47724/23г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1675/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Приложени са общо 20 (двадесет) страници документи. В сигнала се твърди, че СДВР са били сезирани със сигнал от Николай Пелов, който се е оплакал, че в „деня за размисъл“ 28.10.2023г. е бил посетен на неговия адрес от няколко жени, които раздавали агитационни материали. Той не бил погледнал какви са точно материалите, но сигнализирал на телефон 112. СДВР извършили проверка като установили четири жени, от които са снети обяснения. Изяснено е, че става дума за последователи на Йехова, които раздавали брошури с религиозно съдържание. От съдържанието на брошурите може да се види, че не става дума за агитационен материал, доколкото чрез тях не се агитира за подкрепа за конкретен кандидат. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без уважение.
 25. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 09 РУ-СДВР с рег. No. 3384р-47808/23г. от 30.10.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1676/06.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Приложени са общо 13 (тринадесет) страници документи. Посочва се, че лице с името Борислав Тасев е подало сигнал на телефон 112 за това, че в двора на 97 ОУ в ж.к. Люлин има разпъната маса и се води неправомерна агитация. Към материалите са приложени сведения от Борислав Тасев, Тодор Петров, Ася Ангелова Асенова – Добрева, Мирослав Станчев Георгиев, съгласувателно писмо на СО с изходящ номер СОА23-СГ01-2594/24.10.2023г., 3 броя предупредителни протоколи. От представеното съгласувателно писмо се вижда, че Столична Община е дала съгласие за провеждането на подписка в периода 24.10.2023г. – 18.01.2024г., като в писмото се посочват районите на СО, където може да се проведе подписката. Посоченото в сигнала място е включено в тези райони. Към настоящия момент ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства, защото изборният процес вече е приключил. Доколкото в материалите не се съдържат данни, че подписката е използвана за предизборна агитация ОИК Столична Община приема, че не е налице нарушение на изборното законодателство, поради което сигналът следва да бъде оставен без уважение.
 26. На електронната поща на ОИК Столична Община е постъпило писмо от 03 РУ-СДВР с рег. No. 227р-24710/2023г. от 06.11.2023г. Същото е заведено с входящ номер 1677/06.11.2023г. в 15:40 часа. на ОИК Столична община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Изпраща се по компетентност докладна записка относно сигнал от Александра Стрелкова за това, че неин колега Борислав Ганчев й е съобщил по телефона, че в района на 136-то ОУ „Любен Каравелов“ има лица, които приканват преминаващите да гласуват с бюлетини с номера 76 и 86. При проверка от СДВР на място не са установени посочените в сигнала лица. С оглед на обстоятелството, че ОИК Столична Община е сезирана едва на 06.11.2023г., т.е. след приключването на втория тур на изборите, ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства. С оглед на това, ОИК Столична Община оставя подадения сигнал без разглеждане.
 27. На електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 19:53 часа е постъпил имейл от Светлана Спасова. Същият е заведен с входящ номер 1680/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Към имейла е приложен протокол от Светлана Спасова – заместник-председател на СИК 22 в район Илинден. В протокола, който е подписан от секретаря на СИК и представител на СИЕЛА, се посочва, че при направен тест на машината се е появило съобщение, което показва, че има разлика в свободната памет на машината и заетата такава. От полученото не става ясно какво точно действие се очаква от ОИК Столична Община. Всички въпроси, свързани с правилното функциониране на машините, използвани в изборния процес, са от компетентността на СИЕЛА Норма. В случай че е налице някакво съмнение относно възможността въпросната машина да бъде използвана в рамките на изборния процес, СИК и СИЕЛА е следвало да съставят изискуемите по закон протоколи, каквито не са съставени. С оглед на гореизложеното, ОИК Столична Община оставя без уважение подадения сигнал.
 28. На електронната поща на ОИК Столична Община на 05.11.2023г. в 22:53 часа е постъпил имейл от Любомир Андреев. Същият е заведен с входящ номер 1681/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 06.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията.. Прилага се „особено мнение“, което не е било уважено и не е приложено към изборните книжа на секция 32 на 10 СУ. Към имейла не е приложено така посоченото особено мнение, поради което не може да се установи каква точно е фактическата обстановка по случая. Поради липса на информация, ОИК Столична Община се намира в обективна невъзможност да се произнесе, като оставя без разглеждане подадения сигнал.
 29. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 14:49 часа е постъпил имейл от Мерал Бакалова. Същият е заведен с входящ номер 1683/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Приложена е жалба от членове на СИК 72, район Лозенец. В жалбата се излага възмущение от забавянето при доставката на машините в предизборния ден, като се посочва, че машините са пристигнали с 2 часа закъснение. Иска се определяне на допълнително възнаграждение, начислено към първоначалното парично възнаграждение, с което да се компенсира загубеното време и причинените неудобства. Определянето на възнагражденията на СИК става с решение на ЦИК, като ОИК Столична Община не е компетентна да се произнесе по отправеното искане. От жалбата е видно, че същата е адресирана и до ЦИК, поради което ОИК Столична Община приема, че следва да изпрати същата до ЦИК за произнасяне по компетентност.
 30. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:08 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1687/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че е получен сигнал с подател Петя Колева, относно призоваване на Кирил Петков при гласуването му за кого да се гласува. Твърди се, че това представлява сериозно нарушение на закона. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият е постъпил в комисията на 07.11.2023 г. или след края на изборния ден и при това положение ОИК Столична община не може да извърши проверка и да вземе становище по същия.
 31. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:10 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1688/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни за постъпил сигнал от [email protected], в който се посочва, че непрекъснато излиза като реклама клип на един от кандидатите за кмет на София. ОИК Столична като разгледа сигнала установи, че в същия не се съдържат конкретни данни къде точно е излизал като реклама този клип и в тази връзка не може да направи проверка и да вземе становище по същия.
 32. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:11 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1689/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни за постъпил сигнал от Емануил Йорданов за неправомерна агитация, изпращана по имейл в изборния ден. Приложен е полученият от жалбоподателя имейл. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият е постъпил след края на изборния ден и при това положение ОИК Столична община не може да извърши проверка и да вземе становище по същия.
 33. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:11 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1690/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че е получен сигнал от Милена Ботева, в който се посочва извършена неправомерна агитация на интернет страницата на „Фейсбук“, извършена в деня преди изборите и в изборния ден. Приложени са екранни снимки, разпечатани на четири броя страници. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият касае публикация, разпространявана чрез социалната мрежа Фейсбук. Следва да се посочи, че съгласно Раздел I, т. 8 от Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“ По аргумент на противното от чл. 181, ал. 1 ИК, същите не попадат в обхвата на контрол от страна на ОИК Столична община в периода на предизборната агитация доколкото същите не представляват медийна услуга. Същото е основанието и в предизборния/изборния ден.
 34. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:13 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1691/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че е получен сигнал с подател [email protected], относно призоваване на Кирил Петков при гласуването му за кого да се гласува. Твърди се, че това представлява чиста пропаганда в изборния ден. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият е постъпил в комисията на 07.11.2023 г. или след края на изборния ден и при това положение ОИК Столична община не може да извърши проверка и да вземе становище по същия.
 35. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 09:14 часа е постъпил имейл от СДВР. Същият е заведен с входящ номер 1692/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че е получен сигнал от [email protected], в който се посочва извършена неправомерна агитация от Васил Терзиев във „Фейсбук“, извършена в изборния ден. Приложен е линк към публикация в социалната мрежа Фейсбук. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият касае публикация, разпространявана чрез социалната мрежа Фейсбук. Следва да се посочи, че съгласно Раздел I, т. 8 от Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“ По аргумент на противното от чл. 181, ал. 1 ИК, същите не попадат в обхвата на контрол от страна на ОИК Столична община в периода на предизборната агитация доколкото същите не представляват медийна услуга. Същото е основанието и в предизборния/изборния ден.
 36. На електронната поща на ОИК Столична Община на 07.11.2023г. в 16:15 часа е постъпил имейл от район Лозенец, Столична община, съдържащ жалба на членовете на СИК 224609059. Същият е заведен с входящ номер 1693/07.11.2023г. във входящия регистър на ОИК Столична Община и № 86 от 07.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Приложена е жалба от членове на СИК 059, район Лозенец. В жалбата се излага възмущение от забавянето при доставката на машините в предизборния ден, като се посочва, че машините са пристигнали с 2 часа закъснение – вместо по график в 10,30 часа са доставени в 12,30 часа. Иска се определяне на допълнително възнаграждение, начислено към първоначалното парично възнаграждение, с което да се компенсира загубеното време и причинените неудобства. Определянето на възнагражденията на СИК става с решение на ЦИК, като ОИК Столична Община не е компетентна да се произнесе по отправеното искане. От жалбата е видно, че същата е адресирана с копие и до ЦИК, поради което ОИК Столична Община приема, че следва да изпрати същата до ЦИК за произнасяне по компетентност.
 37. В ОИК Столична Община е постъпила докладна записка от 02 РУ-СДВР с рег. No. 226р-43535/2023г. от 02.11.2023г. Същата е заведена с входящ номер 1694/08.11.2023г. на ОИК Столична община и № 86 от 08.11.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Посочва се, че на 29.10.2023 г. пред входа на двора на училище 101 СУ „Бачо Киро“ гр. София са установени две лица, които стоят пред маси, на които има надпис 3 март. Лицата са установени като Мартин Лазаров Лазаров и Георги Стоянов Георгиев. Същите са предоставили разрешение от Столична община, че имат разрешение за провеждане на Референдум за периода 24.10.2023 г. до 01.11.2023 г. в район Надежда. Посочва се, че лицата са помолени да напуснат района, което са направили доброволно. Към настоящия момент ОИК Столична Община няма как да извърши проверка и да провери съдържащите се в сигнала факти и обстоятелства, защото изборният процес вече е приключил. Доколкото в материалите се съдържат данни за предизборна агитация, ОИК Столична Община приема, че не е налице нарушение на изборното законодателство, поради което сигналът следва да бъде оставен без уважение.

 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

ПРИЕМА доклад по сигнали и жалби, постъпили след края на изборния ден, 05.11.2023 г.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.11.2023 в 19:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1127-МИ / 12.11.2023

  относно: Жалба за изборни нарушения, свързани с неправилно отчитане на изборните резултати и неправилно попълване на секционен протокол

 • № 1126-МИ / 12.11.2023

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили след края на изборния ден, 05.11.2023 г.

 • № 1125-МИ / 12.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения