Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1057-МИ
Столична, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „Продължаваме Промяната – Демократична България(Спаси София)“

Постъпило е заявления с вх. № 1534/04.11.2023 г. на ОИК Столична община от КП „Продължаваме Промяната – Демократична България(Спаси София)“, представлявана от Елена Георгиева Кузманова, Емил Ивов Мачиков, Надежда Георгиева Йорданова и Борислав Бориславов Бонев чрез Христо Николаев Копаранов, в качеството му на пълномощник на представляващите местната коалиция – представляваща местната коалиция, с което е представен списък с общо 130 /сто и тридесет/ представители на коалицията в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание- посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъкът на предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 13 от предложените представители, поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За 117 от предложените представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. ОТКАЗВА да публикува списък с представители за следните лица:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Георги Георгиев Асенов

 

282 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

2

Милена Василева Асенова

 

283 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

3

Преслав Пламенов Пеков

 

284 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

4

Костадинка Василева Мехмед

 

285 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

5

Десислава Леонидова Ангелова

 

302 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ)

6

Милена Миланова Стоичкова

 

305 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 224622030

7

Благородка Георгиева Гергова

 

306 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 224622029

8

Кристиян Кирилов Борисов

 

308 / 03.11.2023 г.

Кристиян Кирилов Борисов (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (

9

Бонка Сергиева Василева

 

348 / 03.11.2023 г.

Бонка Сергиева Василева (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

10

Момчил Златков Даскалов

 

358 / 03.11.2023 г.

Лицето е кандидат от МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) в ОИК Столична

11

Даниела Юриева Йоданова

 

395 / 03.11.2023 г.

Даниела Юриева Йоданова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

12

Васил Георгиев Атанасов

 

400 / 03.11.2023 г.

Лицето е регистрирано за застъпник от КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

13

Силвия Александрова Стоянова

 

407 / 03.11.2023 г.

Силвия Александрова Стоянова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 1. ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, списък със 117 /сто и седемнадесет/ представители КП „Продължаваме Промяната – Демократична България(Спаси София)“ за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Даниел Мариов Илиев

 

280 / 03.11.2023 г.

2

Васил Георгиев Асенов

 

281 / 03.11.2023 г.

3

Даниела Иванова Йорданова

 

286 / 03.11.2023 г.

4

Десислава Донкова Димитрова

 

287 / 03.11.2023 г.

5

Силвия Димитрова Славова

 

288 / 03.11.2023 г.

6

Мирослав Стоичков Илиев

 

289 / 03.11.2023 г.

7

Владимир Троянов Цветанов

 

290 / 03.11.2023 г.

8

Илиана Икитан Майер

 

291 / 03.11.2023 г.

9

Димка Николова Спасова

 

292 / 03.11.2023 г.

10

Венцислав Стефанов Славчев

 

293 / 03.11.2023 г.

11

Васко Стоянов Василев

 

294 / 03.11.2023 г.

12

Виляна Стоилова Божилова

 

295 / 03.11.2023 г.

13

Тодор Борисов Патриков

 

296 / 03.11.2023 г.

14

Валери Николаев Благоев

 

297 / 03.11.2023 г.

15

Даниел Димитров Стоянов

 

298 / 03.11.2023 г.

16

Александър Нелчев Иванов

 

299 / 03.11.2023 г.

17

Боряна Богданова Мусева

 

300 / 03.11.2023 г.

18

Биляна Любомирова Русева

 

301 / 03.11.2023 г.

19

Момчил Момчилов Даскалов

 

303 / 03.11.2023 г.

20

Стефан Цветков Сивев

 

304 / 03.11.2023 г.

21

Юлий Борисов Стойчев

 

307 / 03.11.2023 г.

22

Станимир Георгиев Петров

 

309 / 03.11.2023 г.

23

Яне Илиев Кателиев

 

310 / 03.11.2023 г.

24

Илиан Стефков Илиев

 

311 / 03.11.2023 г.

25

Енчо Иванов Динев

 

312 / 03.11.2023 г.

26

Христо Николаев Копаранов

 

313 / 03.11.2023 г.

27

Емилия Божидарова Ангелова

 

314 / 03.11.2023 г.

28

Росица Юри Николова

 

315 / 03.11.2023 г.

29

Гергин Александров Борисов

 

316 / 03.11.2023 г.

30

Стефан Атанасов Спасов

 

317 / 03.11.2023 г.

31

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова

 

318 / 03.11.2023 г.

32

Антония Тошкова Христова

 

319 / 03.11.2023 г.

33

Христо Крумов Христов

 

320 / 03.11.2023 г.

34

Таня Пенкова Пенева

 

321 / 03.11.2023 г.

35

Христо Димитров Илиев

 

322 / 03.11.2023 г.

36

Борислав Руменов Колев

 

323 / 03.11.2023 г.

37

Петър Александров Петков

 

324 / 03.11.2023 г.

38

Самуил Димитров Костов

 

325 / 03.11.2023 г.

39

Радостина Маринова Петрова

 

326 / 03.11.2023 г.

40

Добри Георгиев Йонев

 

327 / 03.11.2023 г.

41

Борис Бориславов Бонев

 

328 / 03.11.2023 г.

42

Димитър Петров Шалъфов

 

329 / 03.11.2023 г.

43

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

 

330 / 03.11.2023 г.

44

Цветомир Илиев Петров

 

331 / 03.11.2023 г.

45

Благовеста Атанасова Кенарова

 

332 / 03.11.2023 г.

46

Благовест Георгиев Георгиев

 

333 / 03.11.2023 г.

47

Драгомир Иванов Драгомиров

 

334 / 03.11.2023 г.

48

Саад Таммам Алуани

 

335 / 03.11.2023 г.

49

Димитър Христов Петров

 

336 / 03.11.2023 г.

50

Пролетина Кузманова Гирова

 

337 / 03.11.2023 г.

51

Иван Руменов Гюров

 

338 / 03.11.2023 г.

52

Рада Илиева Илиева

 

339 / 03.11.2023 г.

53

Константин Костов Иванов

 

340 / 03.11.2023 г.

54

Джани Хариева Антова

 

341 / 03.11.2023 г.

55

Любомир Руменов Пейчев

 

342 / 03.11.2023 г.

56

Лидия Петрова Владимирова

 

343 / 03.11.2023 г.

57

Цветелин Цонев Винчев

 

344 / 03.11.2023 г.

58

Мартин Димитров Павлов

 

345 / 03.11.2023 г.

59

Екатерина Христова Кирилова

 

346 / 03.11.2023 г.

60

Бойко Георгиев Димитров

 

347 / 03.11.2023 г.

61

Димитър Първанов Димитров

 

349 / 03.11.2023 г.

62

Симеон Борисов Ставрев

 

350 / 03.11.2023 г.

63

Марта Руменова Георгиева

 

351 / 03.11.2023 г.

64

Веселин Йорданов Калановски

 

352 / 03.11.2023 г.

65

Грети Иванова Стефанова

 

353 / 03.11.2023 г.

66

Михал Руменов Сотиров

 

354 / 03.11.2023 г.

67

Димитър Антонов Стоименов

 

355 / 03.11.2023 г.

68

Иво Николаев Божков

 

356 / 03.11.2023 г.

69

Емил Емилов Георгиев

 

357 / 03.11.2023 г.

70

Виктор Лъчезаров Чаушев

 

359 / 03.11.2023 г.

71

Николай Борисов Александров

 

360 / 03.11.2023 г.

72

Лили Тодорова Михайлова

 

361 / 03.11.2023 г.

73

Красимир Неделчев Джамбазов

 

362 / 03.11.2023 г.

74

Бистра Чавдарова Гелева

 

363 / 03.11.2023 г.

75

Иван Десимиров Кулин

 

364 / 03.11.2023 г.

76

Теодор Красинов Георгиев

 

365 / 03.11.2023 г.

77

Христо Вълчанов Вълчанов

 

366 / 03.11.2023 г.

78

Мирела Валериева Андреева

 

367 / 03.11.2023 г.

79

Иво Георгиев Михайлов

 

368 / 03.11.2023 г.

80

Паола Милчева Василева

 

369 / 03.11.2023 г.

81

Галина Николова Кожухарова

 

370 / 03.11.2023 г.

82

Ива Симеонова Ананиева

 

371 / 03.11.2023 г.

83

Георги Евтимов Атанасов

 

372 / 03.11.2023 г.

84

Стив Христов Кацаров

 

373 / 03.11.2023 г.

85

Настимир Ананиев Ананиев

 

374 / 03.11.2023 г.

86

Йоан Радостинов Божилов

 

375 / 03.11.2023 г.

87

Симеон Юлиянов Коларов

 

376 / 03.11.2023 г.

88

Венилина Янчева Парушева-Малинова

 

377 / 03.11.2023 г.

89

Виктор Феодоров Войнов

 

378 / 03.11.2023 г.

90

Едуард Миланов Иванов

 

379 / 03.11.2023 г.

91

Янка Йорданова Колева

 

380 / 03.11.2023 г.

92

Мартин Юриев Петров

 

381 / 03.11.2023 г.

93

Стилян Симеонов Лулов

 

382 / 03.11.2023 г.

94

Венцислав Тодоров Василев

 

383 / 03.11.2023 г.

95

Петко Бойков Бейков

 

384 / 03.11.2023 г.

96

Цветелина Радославова Георгиева

 

385 / 03.11.2023 г.

97

Иван Кирилов Йорданов

 

386 / 03.11.2023 г.

98

Вероника Бондикова Бондикова

 

387 / 03.11.2023 г.

99

Мохамед Абдулкарим Шехо

 

388 / 03.11.2023 г.

100

Славка Цонева Йорданова

 

389 / 03.11.2023 г.

101

Петър Пламенов Станоев

 

390 / 03.11.2023 г.

102

Цветелин Светозаров Димитров

 

391 / 03.11.2023 г.

103

Йордан Фердинандов Генов

 

392 / 03.11.2023 г.

104

Юри Христов Йорданов

 

393 / 03.11.2023 г.

105

Анжело Викторов Войнов

 

394 / 03.11.2023 г.

106

Зоя Иванова Йорданова

 

396 / 03.11.2023 г.

107

Огнян Асенов Лилчев

 

397 / 03.11.2023 г.

108

Валентина Гаврилова Василева

 

398 / 03.11.2023 г.

109

Здравко Здравков Маровски

 

399 / 03.11.2023 г.

110

Теодора Йорданова Йовкова

 

401 / 03.11.2023 г.

111

Милчо Иванов Петров

 

402 / 03.11.2023 г.

112

Илия Георгиев Драмов

 

403 / 03.11.2023 г.

113

Олга Тодорова Орешкина

 

404 / 03.11.2023 г.

114

Олег Петров Орешкин

 

405 / 03.11.2023 г.

115

Зорница Димитрова Станкова

 

406 / 03.11.2023 г.

116

Цонка Генадиева Кирилова

 

408 / 03.11.2023 г.

117

Младенка Иванова Алексова

 

409 / 03.11.2023 г.

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 04.11.2023 в 20:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения