Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1036-МИ
Столична, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) съставни партии/коалиции: Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ КП „ЛЕВИЦАТА!“ КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ ПП„АТАКА“

 

Постъпило е заявления с вх. № 1507/03.11.2023 г. на ОИК Столична община от МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) съставни партии/коалиции: Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ КП „ЛЕВИЦАТА!“ КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ ПП„АТАКА“, представлявана от Иван Янчов Таков и Христо Танчев Проданов, в качеството им пълномощнищи, с което е представен списък с общо 88 /осемдесет и осем/ представители на коалицията в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание- посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Столична община.

Списъкът на предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 9 от предложените представители, поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За 79 от предложените представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

 1. ОТКАЗВА да публикува списък с представители за следните лица:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

ВАЛЕНТИНА  КЛЕМЕНТИЕВНА  ЛЕЩОВА

 

544//25.10.2023 г.

ВАЛЕНТИНА  КЛЕМЕНТИЕВНА  ЛЕЩОВА (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

2

ИВАН СТОЙЧЕВ БОЖИНОВ

 

662//25.10.2023 г.

ИВАН СТОЙЧЕВ БОЖИНОВ (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

3

ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА

 

668//25.10.2023 г.

ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

4

ЛЮДМИЛ СВЕТОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

 

747//25.10.2023 г.

ЛЮДМИЛ СВЕТОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

5

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ШОПОВА

 

748//25.10.2023 г.

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ШОПОВА (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

6

БОРИСЛАВ НАТАЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

760//25.10.2023 г.

БОРИСЛАВ НАТАЛИЕВ ГЕОРГИЕВ (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

7

ВАЛЕНА МИЛЕНОВА ИВАНЧЕВА

 

771//25.10.2023 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

8

СЛАВИ ВЛАДИМИРОВ ТАНЧЕВ

 

777//25.10.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

9

ПЕТЬО ВЛАДИМИРОВ ТАНЧЕВ

 

779//25.10.2023 г.

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 1. ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в Столична община, списък със 79 седемдесет и девет/ представители на МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) съставни партии/коалиции: Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ КП „ЛЕВИЦАТА!“ КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ ПП„АТАКА“ за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

АНДРЕЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

 

57//25.10.2023 г.

2

ЗЕЛМА САМУИЛ АВДАЛА

 

74//25.10.2023 г.

3

СТЕФАНИ ХЮЛСХОФ

 

113//25.10.2023 г.

4

АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

116//25.10.2023 г.

5

НАНКО СТАЙКОВ МАВРОВ

 

134//25.10.2023 г.

6

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯКИМОВА

 

135//25.10.2023 г.

7

ВЕСЕЛИН ИВОВ ВЕСЕЛИНОВ

 

138//25.10.2023 г.

8

ВАСИЛКА РАЙЧЕВА ПЕТРОВА

 

175//25.10.2023 г.

9

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

 

185//25.10.2023 г.

10

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВСКИ

 

222//25.10.2023 г.

11

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНОВ

 

230//25.10.2023 г.

12

МИЛЕНА ТОДОРОВА ДЖОРГОВА

 

233//25.10.2023 г.

13

ЕРНЕСТО  РОБЕРТОВИЧ  ЦАТУРОВ

 

263//25.10.2023 г.

14

ДЕТЕЛИНКА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

 

277//25.10.2023 г.

15

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

341//25.10.2023 г.

16

СЕВДЕЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

353//25.10.2023 г.

17

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

 

465//25.10.2023 г.

18

АНТОНИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

 

472//25.10.2023 г.

19

МАРИЯ  ПРОФИРОВА  ЦВЕТКОВА

 

554//25.10.2023 г.

20

ВИЛХЕМИЯ  КРУМОВА  СТРАТИЕВА

 

556//25.10.2023 г.

21

БИЛЯНА  ВЕНЦЕСЛАВОВА  НИКОЛОВА

 

563//25.10.2023 г.

22

ЕВЕЛИН ДЕНИС ПОПАДИЙНА

 

596//25.10.2023 г.

23

ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕЛАНОВА

 

642//25.10.2023 г.

24

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ

 

655//25.10.2023 г.

25

КИРИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ГУРГУЛЕЕВ

 

661//25.10.2023 г.

26

ДИМИТРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА

 

663//25.10.2023 г.

27

СЛАВКА РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА

 

665//25.10.2023 г.

28

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ДЕМИРОВ

 

682//25.10.2023 г.

29

ПЛАМЕН БОЙЧОВ ГЕОРГИЕВ

 

688//25.10.2023 г.

30

ЦВЕТАН СТОИЛОВ КОЧКОВ

 

699//25.10.2023 г.

31

ТРАЯНА ИЛИЕВА КУНДУРЖИЕВА

 

700//25.10.2023 г.

32

КЪНЧО БОНЧЕВ БОНЕВ

 

718//25.10.2023 г.

33

ЛИЯНКА АЛЕКОВА ВЕШИ

 

730//25.10.2023 г.

34

ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ВАСЕВ

 

735//25.10.2023 г.

35

ГРИГОР ПЕЙОВ МИТОВСКИ

 

739//25.10.2023 г.

36

ТАТЯНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

 

749//25.10.2023 г.

37

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

750//25.10.2023 г.

38

РАДКО НИКОЛОВ ТРАЙКОВ

 

751//25.10.2023 г.

39

ПАВЕЛ СВЕТОЗАРОВ НЯГОЛОВ

 

752//25.10.2023 г.

40

ИЛИЯН ИЛИЕВ ПАВЛОВ

 

753//25.10.2023 г.

41

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

 

754//25.10.2023 г.

42

ДОРА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА

 

755//25.10.2023 г.

43

АНЕТА НИКОЛОВА НАКОВА

 

756//25.10.2023 г.

44

ИЦКО ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

 

757//25.10.2023 г.

45

ОЛГА ЗДРАВКОВА МАЛАКОВА

 

758//25.10.2023 г.

46

ЛЮБОМИР КИРЧЕВ МАЛАКОВ

 

759//25.10.2023 г.

47

НИКОЛАЙ НАКОВ НАКОВ

 

761//25.10.2023 г.

48

МИЛКО НИКОЛАЕВ ПАНОВ

 

762//25.10.2023 г.

49

СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ МЛАДЕНОВ

 

763//25.10.2023 г.

50

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА МАТЕЕВА

 

764//25.10.2023 г.

51

МАРИНА ЙОРДАНОВА МЕТОДИЕВА

 

765//25.10.2023 г.

52

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РУЖКИН

 

766//25.10.2023 г.

53

ВАЛЯ АСЕНОВА МАРИНОВА-РУЖКИНА

 

767//25.10.2023 г.

54

МАЛИН ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ

 

768//25.10.2023 г.

55

СЛАВКА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА

 

769//25.10.2023 г.

56

БОЯН ПЕТРОВ ЗЛАТЕВ

 

770//25.10.2023 г.

57

СТАНИМИРА ЛЮБОМИРОВА ТЕНЕВА

 

772//25.10.2023 г.

58

ИСКРЕН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ

 

773//25.10.2023 г.

59

ЧАВДАР КРУМОВ ПЕТКОВ

 

774//25.10.2023 г.

60

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

 

775//25.10.2023 г.

61

ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА

 

776//25.10.2023 г.

62

АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

 

778//25.10.2023 г.

63

БОРЯНА САШОВА АЛЕКСОВА

 

780//25.10.2023 г.

64

ИВАН МИТЬОВ ВИДЕЛОВ

 

781//25.10.2023 г.

65

ИЛКО ЯНКОВ АВРАМОВ

 

782//25.10.2023 г.

66

ВЕСЕЛА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

 

783//25.10.2023 г.

67

ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-ТРУНГОВА

 

784//25.10.2023 г.

68

СТОЯН РУМЕНОВ КАРАДЖОВ

 

785//25.10.2023 г.

69

МАЯ ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА

 

786//25.10.2023 г.

70

РАДИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

787//25.10.2023 г.

71

РАЙНА НИКОЛАЕВА ДУШКОВА

 

788//25.10.2023 г.

72

ЮЛИЯН АСЕНОВ ГЕНОВ

 

789//25.10.2023 г.

73

ЙОЛИСЛАВ МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

 

790//25.10.2023 г.

74

ЕМИЛИ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

791//25.10.2023 г.

75

МАРИЯ СЛАВЧЕВА СЛАВКОВА

 

792//25.10.2023 г.

76

АНТОН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

 

793//25.10.2023 г.

77

АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

794//25.10.2023 г.

78

МАРТИН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

 

795//25.10.2023 г.

79

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ

 

796//25.10.2023 г.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 04.11.2023 в 20:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения