Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1000-МИ
Столична, 01.11.2023

ОТНОСНО: Доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден, 29.10.2023 г

Председателят на ОИК – Столична община представи доклад по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден след 12,00 часа, както следва:

 1. По имейла на ОИК Столична община в 12,16 часа е постъпила жалба от Александра Стеркова, пълномощник на МК „Продължаваме промяната-Демократична България“ (Спаси София). Същата е заведена с вх. № 1335/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Постъпилият в ОИК - Столична община документ, макар и обозначен като жалба, следва да се разгледа като сигнал, доколкото чрез него комисията бива уведомена за евентуално извършени нарушения на изборното законодателство. В същият е посочено, че в СИК 224624010 районната администрация е указала на СИК да освободи помещението за дезинфекция. ОИК Столична община е дала указания на районната администрация чрез секретаря на района дезинфекцията да се преустанови или да не се извеждат членовете на СИК от изборните помещения.
 2. По имейла на ОИК Столична община в 11,22 часа е постъпила жалба от Христо Копаранов, пълномощник на МК „Продължаваме промяната-Демократична България“ (Спаси София). Същата е заведена с вх. № 1322/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. Постъпилият в ОИК - Столична община документ, макар и обозначен като жалба, следва да се разгледа като сигнал, доколкото чрез него комисията бива уведомена за евентуално извършени нарушения на изборното законодателство. В същия се посочва, че в СИК 224619015 върху бюлетината за кмет на община, е имало знак Х в бялото поле след имената на кандидатите като членовете на СИК са казали, че при броенето на резултатите това няма да доведе до установяване на недействителен вот. ОИК Столична община е дала указания на председателя на СИК на гласоподавателите да бъдат давани празни бюлетини, а тези, върху които има знаци, да бъдат описани в протокола по предвидения в ИК ред.
 3. По имейла на ОИК Столична община в 12,13 часа е постъпил сигнал от адв. Маргарита Махаева, САК, народен представител от ПГ на ПП Възраждане. Същият е заведен с вх. № 1333/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същият се излагат данни, че в район Слатина билбордове на кандидата Георги Илиев, излъчен от МК „Продължаваме промяната-Демократична България“ (Спаси София)“ се намират в непосредствена близост до избирателни секции № 32, 33, 34 и 35 на ул. Гео Милев в Национално училище за танцови изкуства, с което пряко се нарушава разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за поставени билбордове съгласно НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а разрешения за поставянето им се издава на лица и форми, заявили искане и изпълнили процедурата по чл. 24-31 от Наредбата. Видно от представените със сигнала снимки собственик на билборда е търговско дружество, чийто предмет на дейност е предоставянето на услуги по външна реклама. В този смисъл, налице са търговски отношения по наемане на рекламни площи- частна собственост. Компетенции за проверка, във връзка с разходването на средства в хода на предизборната кампания са възложени на Сметната палата. ОИК Столична община няма компетентност съгласно ИК да указва премахване на рекламни материали от билбордове или да премахва такива.
 4. По имейла на ОИК Столична община в 13,17 часа е постъпил сигнал от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1342/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СДВР е получен сигнал от адв. Кремена Крумова, в който се посочва, че кандидатът за кмет на район, издигнат от ГЕРБ Стефан Марков има платена реклама във Фейсбук, а в днешния ден агитацията е забранена. Към сигнала е приложена екранна снимка на компакт диск, съдържащ видео файл с въпросната реклама. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият касае публикация, разпространявана чрез социалната мрежа Фейсбук. Следва да се посочи, че съгласно Раздел I, т. 8 от Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“ По аргумент на противното от чл. 181, ал. 1 ИК, същите не попадат в обхвата на контрол от страна на ОИК Столична община в периода на предизборната агитация доколкото същите не представляват медийна услуга. Същото е основанието и в предизборния/изборния ден.
 5. По имейла на ОИК Столична община в 13,46 часа е постъпил сигнал от Димитрина Илкова, заведен с вх. № 1350/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В 14,32 часа на имейла на ОИК Столична община е постъпил идентичен сигнал от същия жалбоподател. В същия се излагат данни за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК относно извършена агитация в изборния ден от лицето Магдалена Атанасова, дъщеря на независимия кандидат Цветелина Гаврилова пред СИК 224621031. Посочва се, че главният специалист Василина Викторова стои в изборното помещение, за което няма право. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя, а същият е индивидуализиран с две имена. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 6. По имейла на ОИК Столична община в 14,04 часа е постъпил сигнал от СДВР. Същият е заведен с вх. № 1352/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК в 71 СУ с. Казичене, където се помещават СИК от № 3 до № 7, бившият кмет и настоящ кандидат носел в себе си повече от 10 найлонови торбички, в които се намирали сандвичи и бутилки минерална вода. Същите били оставени на пейка пред училището и били приети от представители на СИК. По-късно същият предал подобни торбички и на други представители на СИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за раздаване на храна на членовете на СИК, което не е нарушение на изборния процес и е обичайна практика.
 7. По имейла на ОИК Столична община в 14,04 часа е постъпил сигнал от Йордан Тренков, заведен с вх. № 1354/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че на лицето и на жена му е било отказано да гласуват в СИК на 133 училище Пушкин. Посочва се, че имат постоянен адрес в район Средец от 10.06.2023 г. с адрес на ул. Иван Вазов № 22, където смятат да живеят. Посочва се, че са гласували на старият им адрес в район Искър като са загубили време и не са могли да изберат кмет на район Средец. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че решението на СИК е правилно като са приложени разпоредбите на чл. 396, ал. 1 от ИК и Решение № 1955-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК, т. 2 от същото.
 8. По имейла на ОИК Столична община в 14,07 часа е постъпила жалба от Благовест Стамболиев, заведена с вх. № 1355/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че на информационното табло пред изборното помещение на СИК 17 в 19 СУ, район Красно село, върху списъка на общинските съветници, е ограден номер 76 на МК ГЕРБ/СДС. ОИК Столична община като разгледа жалбата даде указания на районната администрация на район Красно село да предостави ново табло на общинските съветници на СИК 17.
 9. По имейла на ОИК Столична община в 14,23 часа е постъпил сигнал /неправилно титулуван в имейла като жалба/ от Моника Антонова, заведен с вх. № 1357/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 34 в район Красно село и й отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 10. По имейла на ОИК Столична община в 14,38 часа е постъпил сигнал от Спас К, заведен с вх. № 1361/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 33 в район Овча купел му е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 11. По имейла на ОИК Столична община в 14,40 часа е постъпил сигнал от Росица Ганчева-Радева, заведен с вх. № 1362/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 62 й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че на територията на Столична община в повече от един район има СИК с номер 62, а в сигнала не се сочи район, в който се намира секцията.
 12. По имейла на ОИК Столична община в 15,25 часа е постъпила жалба от Лидия Михова, препратена от ЦИК, заведена с вх. № 1365/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се посочва, че в СИК 53 в Западен парк, ул. Ян А. Камински много възрастен член на СИК дава бюлетини и поставя печати като върху бюлетините не се поставят печати. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на жалбата и като такава същата не следва да бъде разглеждана по същество, а да бъде оставена без разглеждане като недопустима. За пълнота следва да се посочи, че ОИК Столична община е дала указания на председателя на СИК за стриктно спазване на правилата на ИК.
 13. По имейла на ОИК Столична община в 15,25 часа е постъпил сигнал от Десислав Джелепов, препратен от ЦИК. Същият е заведен с вх. № 1366/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същият се излагат данни, че в гр. София, бул. Черни връх, на спирка на градския транспорт до хотел Хилтън, има билборд в полза на кандидата на партия Възраждане, което е агитация в изборния ден. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за поставени билбордове съгласно НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а разрешения за поставянето им се издава на лица и форми, заявили искане и изпълнили процедурата по чл. 24-31 от Наредбата. Видно от представените със сигнала снимки собственик на билборда е търговско дружество, чийто предмет на дейност е предоставянето на услуги по външна реклама. В този смисъл, налице са търговски отношения по наемане на рекламни площи- частна собственост. Компетенции за проверка, във връзка с разходването на средства в хода на предизборната кампания са възложени на Сметната палата.
 14. По имейла на ОИК Столична община в 16,25 часа е постъпил сигнал от Фани Аронова, заведен с вх. № 1371/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в СИК 21 в район Оборище й е отказано да гласува с машина, което е нарушение на член 206, 212 и 269 от ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 15. По имейла на ОИК Столична община в 16,27 часа е постъпила жалба от Александра Тодорова, препратена от Мая Кючукова, координатор на ПП ИТН за 25 МИР, заведена с вх. № 1372/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че личните данни на жалбоподателката са неправомерно предоставени от председателят на СИК 36 в район Красна поляна на трето лице, което не е предоставило документ, във връзка със спор за действителност на бюлетина. ОИК Столична община като разгледа жалбата установи, че се касае за нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД. В този смисъл компетентна да се произнесе по казуса е КЗЛД.
 16. По имейла на ОИК Столична община в 16,39 часа е постъпил сигнал от 08-РУ СДВР, заведена с вх. № 1374/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 030 в с. Железница действащият кмет Дойчин Стоянов Сремкин е забелязан да разговаря с граждани. Не е установено същият да извършва агитационна дейност по повод изборите. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че в същия практически не се съдържат данни за извършване на действия в нарушение на изборното законодателство.
 17. По имейла на ОИК Столична община в 17,51 часа е постъпил сигнал от Страхил Страхилов, заведен с вх. № 1375/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че днес, в деня на изборите, жалбоподателят е получил агитационен материал на г-н Терзиев. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала липсва и конкретика къде е получен въпросният агитационен материал.
 18. По имейла на ОИК Столична община в 16,57 часа е постъпил сигнал от Аделина Кременска, заведен с вх. № 1376/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че при гласуването й в СИК 119 в район Люлин, членът на СИК е разкрил тайната на вода като е повдигнал бюлетината й. ОИК Столична община като разгледа сигнала е дала указания на председателя на СИК 119, район Люлин за стриктно спазване на правилата на изборния процес.
 19. По имейла на ОИК Столична община в 15,19 часа е постъпил сигнал от адв. Маргарита Махаева, САК, народен представител от ПГ на ПП Възраждане. Същият е заведен с вх. № 1378/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, лицето Сашка Петрова, настоящ кмет на с. Бусманци, стои пред училището, където са СИК 75 и 76, посреща избирателите, води ги към секциите и им дава инструкции за кого да гласуват. ОИК Столична община като разгледа сигнала и извърши проверка чрез председателите на двете СИК установи, че лицето Сашка Петрова не се намира на територията на училището в с. Бусманци.
 20. По имейла на ОИК Столична община в 17,25 часа е постъпил сигнал от Теодора Дамянова, заведен с вх. № 1379/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия е посочено, че в рамките на изборния ден в телефона й излиза клип на независим кандидат за кмет на район Лозенец Атанас Минев. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. За пълнота 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала липсва и конкретика къде в телефона си жалбоподателя е видял въпросния клип.
 21. По имейла на ОИК Столична община в 14,47 часа е постъпил сигнал от Ирина Николова, препратен от ЦИК, заведен с вх. № 1382/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в МИР 24 гр. Бухово кандидатът за кмет Детелина Василева Йонкова посреща избирателите пред секциите с информация с колко гласа водят кметовете. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в сигнала не се съдържат данни за извършване на агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК.
 22. По имейла на ОИК Столична община в 14,47 часа е постъпил сигнал от Анета Зеринова, препратен от ЦИК, заведен с вх. № 1383/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в СИК 112 в район Младост дъщеря й не е могла да упражни правото си на глас, защото е била включена в списъка на заличените лица поради липса на настоящ адрес на територията на Р България. Посочва се допълнително, че лицето живее в България от 01.09.2021 г. и има лична карта, издадена от МВР София. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че се касае за приложение на разпоредбата на чл. 39 във връзка с чл. 27 от ИК. Избирателят е имал правото съгласно чл. 39 да предприеме съответните действия или съгласно ал. 5 да обжалва отказа пред съответния административен съд.
 23. По имейла на ОИК Столична община в 14,47 часа е постъпил сигнал от Валентина Маринкова, препратен от ЦИК, заведен с вх. № 1384/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същия се излагат данни, че в пощенските кутии на бл. 40Б, ж.к. Банишора в деня за размисъл са натъпкани брошури. Към сигнала е приложен снимков материал, от който се вижда, че брошурите са на кандидата за кмет на Столична община Деян Николов с № 42. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че ОИК Столична община се произнася по сигнали и жалби в хода на предизборната кампания, както и по такива за нарушения на изборните правила в изборния ден.
 24. По имейла на ОИК Столична община в 14,47 часа е постъпила жалба от Николина Чакърова, препратена от ЦИК, заведен с вх. № 1385/29.10.2023 г. на ОИК Столична община и № 60 от 29.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на комисията. В същата се излагат данни, че в гр. Нови Искър в близост до 171 училище Стоил Попов на ул. Светлина № 38 в кв. Кумарица са разлепени плакати с ликовете на г-жа Райчева, досегашен кмет на района, в намиращия се там хотел. Друг представител на ГЕРБ Стефан Марков използвал социалните мрежи в своя угода. ОИК Столична община като разгледа жалбата установи, че същата не е подписана от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на жалбата и като такава същата не следва да бъде разглеждана по същество, а да бъде оставена без разглеждане като недопустим. За пълнота следва да се посочи, че в жалбата липсва информация дали хотелът се намира на по-малко от 50 метра от СИК на територията на кв. Кумарица. Що се отнася до използването на социалните мрежи, то съгласно Раздел I, т. 8 от Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“ По аргумент на противното от чл. 181, ал. 1 ИК, същите не попадат в обхвата на контрол от страна на ОИК Столична община в периода на предизборната агитация доколкото същите не представляват медийна услуга. Същото е основанието и в предизборния/изборния ден.
 25. По електронна поща в ОИК Столична община в 7,40 часа на 29.10.2023г. с вх.№ 1293 е постъпило писмо- сигнал препратен по компетентност от СДВР. В писмото се посочва, че в 00.42 часа на 29.10.2023г., в Оперативен дежирен център на СДВР е получен сигнал от лице, което съобщава за неправомерна агитация в платформата You Tube на партиите ПП и ДБ за гр. София. С оглед изложеното, ОИК- Столична като взе предвид че, YouTubeе социална мрежа и уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да качват, споделят и гледат видеоклипове и раздел I т. 8 на Решение № 2469-МИ/19.09.2023г., оставя сигнала без разглеждане.
 26. По електронна поща в ОИК Столична община в 8,31 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1298 е постъпило оплакване евентуално от Данчо Георгиев за поставен агитационен материал срещу сграда, в която се помещава избирателна секция 224617055 вероятно на разстояние по- малко от изискуемото по чл. 184 ал. 1 ИК. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 27. По електронна поща в ОИК Столична община в 14,50 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1386 е постъпило оплакване евентуално от Светослав Георгиев, препратено по компетентност от ЦИК. В сигнала се твърди наличието на агитационен материал на КП Граждани за общината в изборния ден на оградата на 39 СУ, в което се помещават секции с номера 55 до 63. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 28. По електронна поща в ОИК Столична община в 14,50 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1387 е постъпило оплакване евентуално от Любомир Сираков, препратено по компетентност от ЦИК. В оплакването се твърди, че заместник председателят на секция 18, което се намира в 11 ОУ „Свети Пимен Зографски“ в Дианабат, гр. София, поставял печатите на гърба на бюлетините извън границите на определените за това полета. Поставя се въпросът дали това води до недействителност на подпечатаните по този начин бюлетини. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. За пълнота, следва да се посочи, че бюлетините, носещи два печата на СИК, макар и излизащи извън рамките на полетата за печат, са действителни.
 29. По електронна поща в ОИК Столична община в 14,50 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1388 е постъпило оплакване евентуално от Антония Атанасова, препратено по компетентност от ЦИК. В оплакването се твърди, че секционните комисии в кв. Враждебна питат избирателите за какво искат да гласуват и им подавали съответните бюлетини и отбелязвали в избирателния списък кой с колко бюлетини е гласувал и това водело до опорочаване на вота. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. Следва също така да се посочи, че секционната комисия е действала съгласно указания дадени с Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване.
 30. По електронна поща в ОИК Столична община в 14,52 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1389 е постъпило оплакване евентуално от Димитър Черкезов, препратено по компетентност от ЦИК. В оплакването се твърди, че 54-та секционна комисия в у-ще Ваня Войнова в София питат избирателите за какво искат да гласуват, за да им подавали съответните бюлетини и това водело до опорочаване на вота.  ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим. Следва също така да се посочи, че секционната комисия е действала съгласно указания дадени с Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване.
 31. В ОИК- Столична община в 17.44 ч. с вх. № 1390 е постъпила жалба от Станислав Младенов, председател на районната организация на БСП- Връбница. В жалбата се твърди че, около 16.00 часа в 140 СОУ „Иван Богоров“ е нарушен Изборния кодекс, а именно: партийни активисти на ГЕРБ посрещали гласоподаватели и затруднявали достъпа им до секциите. Обещавало се получаване на облага след представяне на снимка, направена с мобилен телефон при попълването в тъмната стая. Това се случвало до магазин, който се намира срещу централния вход на училището и се описва млад мъж, който бил не бил от квартала, но е засичан по време на избори. В подадената жалба не се съдържат непосредствени впечатления на жалбоподателя за извършени нарушения на Изборния кодекс. Предвид високата степен на абстрактност и лаконичност в сигнала ОИК Столична община е в обективна невъзможност да квалифицира каквито и да е нарушения и да се произнесе по същество. Оставя без разглеждане сигнал относно предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс.
 32. В ОИК- Столична община в 17.44 ч. с вх. № 1391 е постъпила жалба от Станислав Младенов, председател на районната организация на БСП- Връбница. В жалбата се твърди че, около 15.00 часа в 70 ОУ НГДЕК- Модерно предградие е нарушен Изборния кодекс, а именно: гласоподаватели видели как излизащи граждани, които вече са гласували са пресрещани от други хора и се осъществявала размяна на пари. Можело да се предположи, че ставало въпрос за „купен“ вот, защото лицата, които осъществявали дейността по предаването на парични средства били мургави и били подпрени на автомобили с регистрационни номера от друга населено място. В подадената жалба не се съдържат непосредствени впечатления на жалбоподателя за извършени нарушения на Изборния кодекс. Предвид високата степен на абстрактност и лаконичност в сигнала ОИК Столична община е в обективна невъзможност да квалифицира каквито и да е нарушения и да се произнесе по същество. Оставя без разглеждане сигнал относно предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс.
 33. По електронна поща в ОИК Столична община в 17,34 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1393 е постъпило оплакване евентуално от Нина Денева. В оплакването се твърди, че избирателните права на лицато са нарушени, тъй като не му е дадена възможност да гласува със СУЕМГ. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 34. По електронна поща в ОИК Столична община в 17,37 часа на 29.10.2023г. с вх.№ 1395 е постъпила жалба от Николай Трифонов. В жалбата се посочва, че на 29.10.2023г., деня на местните избори, съпредседателят на ПП Продължаваме промяната Кирил Петков е агитирал гласоподавателите да гласуват за коалицията, от която част е и неговата формация във Фейсбук. С оглед изложеното, ОИК- Столична като взе предвид че, Фейсбук е социална мрежа и раздел I т. 8 на Решение № 2469-МИ/19.09.2023г., оставя жалбата без разглеждане.
 35. По електронна поща в ОИК Столична община в 18,00 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1396 е постъпило оплакване евентуално от Албена Хайтова. В оплакването се твърди, че избирателните права на лицето са нарушени, тъй като не му е дадена възможност да гласува със СУЕМГ. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 36. По електронна поща в ОИК Столична община в 18,08 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1397 е постъпило оплакване евентуално от Валентина Йоргакиева. В оплакването се твърди, че избирателните права на лицето са нарушени, тъй като не му е дадена възможност да гласува със СУЕМГ. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 37. По електронна поща в ОИК Столична община в 18,16 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1398 е постъпило оплакване евентуално от Цветомира Данова. В оплакването се твърди, че избирателните права на лицето са нарушени, тъй като не му е дадена възможност да гласува със СУЕМГ. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 38. По електронна поща в ОИК Столична община в 18,19 часа на 29.10.2023г. с вх. № 1399 е постъпило оплакване евентуално от Петя Карабулева Динчева, препратено от ЦИК. В оплакването се твърди, че кандидатите за кмет Пламен Колев и Благой Асенов след като са гласували са продължили да стоят в двора на читалището в с. Долни Богров. ОИК Столична община като разгледа сигнала установи, че същият не е подписан от страна на подателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.
 39. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:19 ч. по електронната поща е получен сигнал препратен по компетентност от ЦИК . Сигналът е заведен с входящ № 1401/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:19 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че при откъсване на контролния отрязък на бюлетините се показва първият ред и на трите бюлетини. Тъй като в сигнала няма данни за извършени нарушения на Изборния кодекс ОИК – Столична община счита, същият не следва да бъде разглеждан по същество. След като се запозна с подаденият сигнал, ОИК Столична община констатира, че същия e с неизвестен подател, освен това не е подписан от страна на сигналоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 40. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:31 ч. по електронната поща е получена жалба. Жалбата е заведена с входящ № 1402/29.10.2023г във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:31 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В жалбата се излагат данни, за нарушени избирателни права на жалбоподателя, вследствие на решение № 2819-МИ от 27.10.2023 год. на ЦИК изразяващи се в липса на възможност да гласува с техническо устройство за машинно гласуване. След като се запозна с подадената жалба, ОИК Столична община констатира, че същата e с неизвестен подател, освен това не е подписана от страна на жалбоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 41. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:31 ч. по електронната поща е получен сигнал от Христо Копаранов. Сигналът е заведен с входящ № 1403/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:31 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че в СИК 224612024 в гр. София, тъмната стая за гласуване се формирана от две подвижни ученически дъски между които има луфт , като тайната на вота може да бъде нарушена. Тъй като в сигнала няма данни за извършени нарушения на Изборния кодекс ОИК – Столична община счита, същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 42. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:42 ч. по електронната поща е получен сигнал от Деница Янакиева. Сигналът е заведен с входящ № 14031/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:42 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че в Секция 28 в район Красно село всички членове на комисията са били с декларации от 05.11.2023 а не от 29.10.2023 год. Тъй като в сигнала няма данни за извършени нарушения на Изборния кодекс ОИК – Столична община счита, същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 43. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:49 ч. по електронната поща е получен сигнал от Деница Янакиева. Сигналът е заведен с входящ № 1404/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:49 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че в Секция 41 в район Красно село всички членове на комисията са били с декларации от 05.11.2023 а не от 29.10.2023 год. Тъй като в сигнала няма данни за извършени нарушения на Изборния кодекс ОИК – Столична община счита, същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 44. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 18:42 ч. по електронната поща е получен сигнал от Деница Янакиева. Сигналът е заведен с входящ № 1405/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 18:49 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че в Секция 80 в район Красно село всички членове на комисията са били с декларации от 05.11.2023 а не от 29.10.2023 год. Тъй като в сигнала няма данни за извършени нарушения на Изборния кодекс ОИК – Столична община счита, същият не следва да бъде разглеждан по същество. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 19:04 ч. по електронната поща е получена жалба. Жалбата е заведена с входящ № 1406/29.10.2023г във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 19:04 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В жалбата  се излагат данни, за нарушени избирателни права на жалбоподателя, вследствие на решение № 2819-МИ от 27.10.2023 год. на ЦИК изразяващи се в липса на възможност да гласува с техническо устройство за машинно гласуване. След като се запозна с подадената жалба, ОИК Столична община констатира, че  същата e с неизвестен подател, освен това не е подписана от страна на жалбоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 45. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 19:17 ч. по електронната поща е получен сигнал от Самуил Попов. Сигналът е заведен с входящ № 1407/29.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 19:17 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигнала се излаган данни, че на територията на с. Бистрица, Столична община има разположен 1 бр. транспарант на ъгъла на ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Бреза“ е разположен на място което не е включено в Заповед № СОА23-РД09-2036 от 21.09.2023 на кмета на Столична община.  След като се запозна с подаденият сигнал, ОИК Столична община констатира, че  не е компетентна да се произнася относно предизборна агитация в изборния ден. При това положение ОИК – Столична община счита, сигнала не следва да бъде разглеждан по същество.
 46. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 19:38 ч. по електронната поща е получен сигнал. Сигналът е заведен с входящ № 1417/29.10.2023г във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 19:38 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигналът се излагат данни, че в СИК са били питани гласоподавателите „за кой избор желаят  да получите бюлетина за гласуване“. След като се запозна с подаденият сигнал, ОИК Столична община констатира, че  същият e с неизвестен подател, освен това не е подписан от страна на жалбоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 47. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 19:41 ч. по електронната поща е получена жалба. Жалбата е заведена с входящ № 1418/29.10.2023г във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 19:41 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В жалбата се излагат данни, за нарушени избирателни права на жалбоподателя, вследствие на решение № 2819-МИ от 27.10.2023 год. на ЦИК изразяващи се в липса на възможност да гласува с техническо устройство за машинно гласуване. След като се запозна с подадената жалба, ОИК Столична община констатира, че същата e с неизвестен подател, освен това не е подписана от страна на жалбоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.
 48. В ОИК Столична община на 29.10.2023г. в 19:43 ч. по електронната поща е получен сигнал. Сигналът е заведена с входящ № 1419/29.10.2023г във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 60/29.10.2023г. в 19:42 часа във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията. В сигналът се излагат данни, за нарушени избирателни права на сигналоподателя, вследствие на решение № 2819-МИ от 27.10.2023 год. на ЦИК изразяващи се в липса на възможност да гласува с техническо устройство за машинно гласуване. След като се запозна с подадената жалба, ОИК Столична община констатира, че  същата e с неизвестен подател, освен това не е подписана от страна на жалбоподателя. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 01.11.2023 в 21:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения