Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 903-МИ
София, 29.09.2015

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова, кандидат за кмет на район Студентски, Столична община, предложен за регистрация от ПП“НОВА АЛТЕРНАТИВА“

Общинска избирателна комисия в Столична община е уведомена с писмо от Централан избирателна комисия с вх.№ 390/29.09.2015г. за резултати от извъшена проверка в изпълнение на решение № 2000-МИ/08.09.2015г. на ЦИК, че лицето Любена Миткова Начева-Григорова, издигната от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за кандидат за кмет на район Студентски, Столична община, няма постоянен или настоящ адрес в Столична община.

Съгласно чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат български граждани, които заедно с останалите изисквания на посочената разпоредба, следва да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

С оглед на установената проверка и констатираното нарушение на изискването по чл.397, ал.1 от ИК, предложение последно, регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова с ЕГН ..., издигната от ПП“ НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за кандидат за кмет на район Студентски, Столична община,следва да бъде заличена.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.15, във вр. с чл.397, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Любена Миткова Начева-Григорова, кандидат за кмет на район Студентски, Столична община, предложен за регистрация от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ и регистрирана с Решение № 688-МИ/22.09.2015г. на ОИК-Столична община

Анулира издаденото удостоверение

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 29.09.2015 в 14:33 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения