Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 776-МИ
Столична, 10.10.2019

ОТНОСНО: препратен сигнал от ЦИК, касаещ разпространение на агитационни материали на територията на район Кремиковци

В ОИК Столична община на 09.10.2019 г., в 09.00 ч. е препратен сигнал постъпил в ЦИК по електронната поща, който е  заведен с входящ № 503/09.10.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 19/09.10.2019г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се съдържат оплаквания за нарушение правилата за разпространение на агитационни материали  - пункта на Спортния тотализатор в кв. Враждебна е облепен с плакати на кандидат за кмет. От приложения снимков материал е видно, че  агитационният материал, съдържа  агитационна информация относно лицето Лилия  Донкова – независим  кандидат за кмет на район Кремиковци. В тази връзка ОИК- Столична община е отправила питане до ДП Български Спортен тотализатор  относно това, чия собственост е сградата на тото пункта, като на 10.10.2019 г., е получен отговор в който ни уведомяват, че пункта е собственост на ДП Български Спортен тотализатор. Извършена е проверка и  е съставен надлежен протокол, подписан от извършилите проверката членове на ОИК- СО, съгласно който към момента на извършване на проверката е констатирано наличие на поставения агитационен материал.

Като обсъди гореизложената фактическа обстановка Общинска избирателна комисия Столична община приема, че мястото не попада в обхвата на разрешените за това места, съгласно Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община и Приложение № 1 към нея, в която са указани местата, на които в район Кремиковци е допустимо поставянето на агитационни материали. Също така плакатите са разлепени върху сграда собственост на държавно предприятие.

От представеното към сигнала доказателство /снимков материал/  и проверката на членовете на ОИК бе установено, че се  съдържа призив за подкрепа на кандидата и представлява предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК и съответно-агитационен материал по смисъла на чл. 183 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

            УКАЗВА на кмета на район Кремиковци, Столична община да премахне незабавно агитационният  материал, поставен в нарушение на ИК на мястото, посочено в мотивната част на настоящото решение.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения