Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Румяна Стоянчова Радева за кмет на кметство Долни Богров, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 20/11.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Мариана Орлинова Стоилова с ЕГН …………….., с постоянен адрес:……………………., Магдалена Георгиева Манчева с ЕГН …….. с постоянен адрес: ……….. и Ралица Атанасова Варадинова ЕГН ……… и постоянен адрес …………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Румяна Стоянчова Радева, с ЕГН ……….. с постоянен адрес:….……… за независим кандидат за кмет на кметство Долни Богров, Столична община в изборите на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 20 на 11.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението и след изпълнение на дадени указания в срока по чл. 154 ал. 1 ИК са приложени: Решение № 1 от 02.09.2019 г. за създаване на инициативен комитет от за издигане кандидатурата на Румяна Стоянчова Радева като независим кандидат за кмет на кметство Долни Богров, Столична община; в същото решение на инициативният комитет е избран представляващ Мариана Орлинова Стоилова; както и е определено  лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Емил Димитров Радев; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); Банково удостоверение от „ОБЩИНСКА БАНКА“АД за открита сметка на името на Мариана Орлинова Стоилова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Румяна Стоянчова Радева.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

                                                                                                            РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Мариана Орлинова Стоилова с ЕГН ……….., с постоянен адрес:………….
 2. Магдалена Георгиева Манчева с ЕГН ………….. с постоянен адрес:……………….. и
 3. Ралица Атанасова Варадинова ЕГН и постоянен адрес …………………

за издигане на Румяна Стоянчова Радева, с ЕГН ………… с постоянен адрес:……………….. за независим кандидат за кмет на кметство Долни Богров, Столична община в изборите на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет се представлява от Мариана Орлинова Стоилова с ЕГН ……………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения