Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 36-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Радослав Стоилов Каратанчев за кмет на Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 41/11.09.2019г. от инициативен комитет от 5 избиратели в състав – Борислав Руменов Райчев с ЕГН ……….  с постоянен адрес: ………., Кирил Димитров Димитров с ЕГН ……….  с постоянен адрес………., Андрей Иванов Раков с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., Димитър Анатолиев Стефанов с ЕГН ………., с постоянен адрес: ……….  и Валентин Божидаров Игнатов с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., с което е заявено регистрация на инициативен комитет за издигане на Радослав Стоилов Каратанчев, с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на община Столична на 27 октомври 2019. Заявлението е заведено под № 17 на 11.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Протокол от събрание за създаване на инициативен комитет от 31.08.2019г. за издигане кандидатурата на Радослав Стоилов Каратанчев като независим кандидат за кмет на Столична община; инициативният комитет да се представлява от Борислав Руменов Райчев; Решение в същия за определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Силвия Миткова Капитанска; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -5 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 5 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД за открита сметка на името на Борислав Руменов Райчев, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Радослав Стоилов Каратанчев.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Борислав Руменов Райчев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….
 2. Кирил Димитров Димитров с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….
 3. Андрей Иванов Раков с ЕГН ………. и постоянен адрес……….
 4. Димитър Анатолиев Стефанов с ЕГН ………., с постоянен адрес: ………. и
 5. Валентин Божидаров Игнатов с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….

за издигане на Радослав Стоилов Каратанчев, с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Борислав Руменов Райчев с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 1443-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1442-МИ / 08.03.2018

  относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

 • № 1441-МИ / 19.02.2018

  относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения