Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 132-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

Общинска избирателна комисия в Столична община , разгледа постъпило заявление с вх. №134/12.09.2015г. от местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” представлявана от Димитър Иванов Самодулов в качеството му на представляващ коалицията, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015, заведено под № 3 на 12.09.2015г. в регистъра на ОИК в Столична община за местни коалициите за участие в изборите за общински съветици и кметове на 25 октомври 2015г.

В състава на местната коалиция са включени-ПП“АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и ПП“ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

При приемане на документите за регистрация е констатирано, че в представеното решение от 12.09.2015г., липсва изявление на страните за образуване на местна коалиция, както и че в представеното удостоверение за открита банкова сметка, същата е в молза на местната коалиция, а не на определена в решението партия.Във връза с констатираните неизправности, ОИк е дала указания и срок за отстраняване на неиправностите. В предоставения срок със заявления с вх.№№ 136/12.09.2015 и 163/14.09.2015г. са представени решение за образуване на местната коалиция с обективирано изрично волеизявление за образуването й, удостоверение за открита банкова сметка на името на определената партия в решението за образуване на коалицията, както и декларация, че сметката ще обслужва предизборната кампания на коалицията.

След изпълнение на дадените указания са налици необходимите документи по чл.148, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрацоя по чл.148 от ИК -приложение № 45-МИ от изборните книжа, в което са посочени следните кметства - с. Владая, с. Мърчаево, с. Бистрица, с.Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с. Казичене, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Лозен,   с. Бусманци, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, с. Иваняне, с. Волуяк, с. Мрамор, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Мало Бучино; Решение за образуване на местната коалиция, която ще участва в изборите за кмет на Столична община, районни кметове, кметове на кметства и общински съветници в местните избори на 25.10.2015г., подписано и подпечатано от представители на съставляващите местата коалиция партии; пълномощни на упълномощените лица, подписали решението,заверени копия от удостоверения за регистрация в ЦИК на партиите, съставляващите местната коалиция; образец от подпис на представляващия местната коалиция; удостоверение за банкова сметка на името на ПП АБВ по чл.164, ал.2 от ИК, декларация, че ще обслужва предизбората капмания на коалицията. В решението за образуване на местната коалиция е опредлено лице от Албена Асенова Вълчева, която да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

Местната коалиция няма печат.

В заявлението е посочено наименованието а местната коалиция за изписване в бюлетината: „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”

Налице са изискванията на чл.148 , ал.1-5 от Изборния кодекс и решение № 1550-МИ/27.08.2015г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира местна коалиция „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г. за следните следните кметства: с. Владая, с. Мърчаево, с. Бистрица, с.Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с. Казичене, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Лозен,   с. Бусманци, гр. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, с. Иваняне, с. Волуяк, с. Мрамор, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци, с. Мало Бучино,

в състава на която местна коалиция влизат следните партии- ПП“АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и ПП“ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

            Местната коалиция ще бъде изписана с наименование: „Сердика(АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” в бюлетината.

Местната коалиция се представлява от Димитър Иванов Самодулов.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2015 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения