Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 786-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на район Изгрев

 

В ОИК Столична община е постъпил сигнал  по имейла на ОИК-СО с  вх. № 551/11.10.2019 г., от Теодора Дечкова Димова, относно поставени в нарушение на Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община на агитационен материал на мостовото съоръжение на бул. Драган Цанков над ул. Тинтява и ул. Самоков, свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към сигнала са приложени три броя снимки на поставени агитационни материали на кандидат на политическа партия  От снимковия материал се установява нерегламентираното поставяне на агитационен материали на мостовото съоръжение на бул. Драган Цанков над ул. Тинтява и ул. Самоков.  Съгласно Изборния кодекс и практиката на АССГ – в Решение 5887/11.10.2019 год. по адм.д.№ 11366/2019 год. е посочено, че „Никъде в ИК не е разписано нормативно задължение на ОИК да прави проверки на място /за каквито принципно се съставят констативни протоколи от лица, натоварени нормативно с тези правомощия-в случая такива лица няма определени нормативно/ относно изложеното в жалбите за незаконна агитационна дейност, респ. да прави оглед на конкретните места, за които се твърди наличието на незаконно поставяне на агитационни материали. Липсата на нормативно задължение на ОИК за проверки на място е оправдано с оглед бързия характер на производствата по ИК.“.  

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

УКАЗВА на кмета на район Изгрев да премахне агитационния материали на посочените в мотивната част от решението нерегламентирано място.

Препис от решението да се изпрати на кмета на район Изгрев за изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения